Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

10 obszarów wiedzy

 

 

Zarządzanie ryzykiem i budowanie odporności przedsiębiorstwa jest procesem niezwykle złożonym, wymagającym zarówno rozległej, interdyscyplinarnej wiedzy, wysokiej świadomości z zakresu procesów wewnętrznych funkcjonujących w organizacji, jak i doskonałej znajomości otoczenia zewnętrznego.

 

Biznesbezprzerwy.pl stawia sobie za cel pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa biznesu poprzez możliwość zdobycia informacji, wiedzy i stosownych narzędzi praktycznych w 10 zdefiniowanych obszarach wiedzy i tym samym – działalności przedsiębiorstw.

 

Obszary te obejmują całość kluczowych procesów zachodzących niemal w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości oraz lokalizacji.

W ramach tak zdefiniowanych obszarów poruszane są szczegółowe zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne, a tam, gdzie jest to możliwe, eksperci i partnerzy Portalu starają się dostarczyć narzędzia służące rozwiązywaniu bieżących problemów biznesowych oraz wspomagające zapewnienie ciągłości i zrównoważonego rozwoju działania organizacji.


Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdego z obszarów wiedzy.

 

1.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 

Umiejętność prawidłowego definiowania obszarów ryzyka, identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem to kluczowe cechy, jakie powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca pragnący świadomie zarządzać bezpieczeństwem i rozwojem organizacji w czasie. 

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • ANALIZA I OCENA RYZYKA
 • METODY POMIARU RYZYKA, NAUKA O RYZYKU – POJĘCIE, DEFINICJE, TYPOLOGIA RYZYKA
 • NORMY I AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM
 • WIARYGODNOŚĆ BIZNESOWA
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

 

2.

UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA (BUSINESS CONTINUITY)

 

Zarządzanie ciągłością działania określa się jako holistyczny proces zarządzania, który identyfikuje potencjalne zagrożenia dla organizacji oraz negatywne skutki dla jej działalności, jednocześnie zapewniając ramy do budowania odporności organizacji i zachowania jej zdolności do efektywnego reagowania na zdarzenia niepożądane. Utrzymanie ciągłości to również budowanie odporności organizacji – tworzenie mechanizmów adaptacji do nagłych i niekorzystnych zmian, a także umiejętność powrotu do stanu „normalnego” działania.

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • ANALIZA WPŁYWU NA DZIAŁALNOŚĆ
 • ANALIZA CIĘŻARU STRAT (BIA/BIS)
 • ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA (BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT) – POJĘCIA, SYSTEMY, CERTYFIKACJA, AUDYT
 • CIĄGŁOŚĆ (ODPORNOŚĆ) ŁAŃCUCHA DOSTAW
 • DISASTER RECOVERY – PRZYWRACANIE SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA (ORGANIZACJI)
 • PLANOWANIE AWARYJNE, NORMY, STANDARDY, AKTY PRAWNE, DOBRE PRAKTYKI
 • PLAN(OWANIE) CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA (BCP)
 • ODPORNOŚĆ (REZYLIENCJA) ORGANIZACYJNA
 • PROCESY – MODELOWANIE I ZARZĄDZANIE

 

3.

KRYZYS, ZMIANA, RESTRUKTURYZACJA

 

W ramach tego obszaru poruszamy zagadnienia dotyczące imperatywu zmiany – pokazujemy, jak duże znaczenie ma on we współczesnych przedsiębiorstwach. Uwaga została skoncentrowana tu na przebiegu procesu zmiany, a więc na jej planowaniu i wdrażaniu oraz trudnościach, jakie mogą pojawić się na każdym jej etapie. 

Ważnym obszarem wiedzy w tym miejscu jest część poświęcona restrukturyzacji, komunikacji i zarządzaniu w kryzysie. Wyróżnienie tych kwestii związane jest z ich szczególną współcześnie rolą, a także ze stopniem złożoności, który wymaga należytej uwagi.  

 

 Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • PRZYCZYNY I RODZAJE KRYZYSÓW
 • FAZY KRYZYSÓW
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – POJĘCIA, ZARYS
 • KOMUNIKACJA W KRYZYSIE
 • ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
 • RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
 • REENGINEERING
 • ZMIANA – FUNDAMENTY, MODELE, PROCESY
 • ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 

4.

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE I KOMUNIKACJA

 

To obszar odnoszący się do zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, funkcjami personalnymi i dokumentami w przedsiębiorstwach – ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa działalności firmy. Znajduje się tutaj także obszar poświęcony problematyce kultury bezpieczeństwa (organizacyjnej), psychologii zachowań ludzkich w warunkach stresu i kryzysu, a także planowaniu sukcesji w organizacji.

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • AUDYT PERSONALNY
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP)
 • DOKUMENTY I PROCEDURY KADROWE
 • KOMPETENCJE, ROZWÓJ, MOTYWACJA
 • KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W ORGANIZACJI
 • KULTURA ORGANIZACYJNA
 • OUTSOURCING
 • PSYCHOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA
 • PSYCHOLOGIA TERRORYZMU
 • SOCJOTECHNIKA
 • STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO
 • STRES I TRAUMA
 • SUKCESJA – PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE

 

5.

PRZYWÓDZTWO, STRATEGIA, WARTOŚĆ

 

Kierunki działania każdej organizacji związane są z przyjętą strategią działalności rynkowej, która jest sztuką pozyskiwania oraz właściwego wykorzystywania dostępnych zasobów tak z wnętrza, jak i z otoczenia przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia jego przetrwania w czasie. Przetrwanie przedsiębiorstwa i jego zrównoważony rozwój to podstawowe założenia kierunkujące działania zarówno zarządu, jak i właścicieli czy udziałowców. 

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • ANALIZA STRATEGICZNA I PLANOWANIE
 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I AUDYT
 • FUZJE I PRZEJĘCIA A BEZPIECZEŃSTWO STRATEGICZNE
 • KOMPETENCJE I STYLE PRZYWÓDCZE
 • KONKURENCJA I KONKURENCYJNOŚĆ
 • MYŚLENIE KRYTYCZNE
 • PODEJMOWANIE DECYZJI – TEORIA I PRAKTYKA
 • ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ
 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I SYSTEMY JAKOŚCI
 • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY

 

6.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ODZYSKIWANIE DANYCH

 

Ten obszar wiedzy jest poświęcony zagadnieniom niezwykle istotnym w obecnych czasach – ochronie danych przechowywanych i przetwarzanych komputerowo. Użytkownicy zainteresowani tym zakresem wiedzy znajdą zarówno informacje ściśle techniczne, przeznaczone dla specjalistów, jak i materiały dla zwykłych Użytkowników Internetu, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo danych przechowywanych na własnych komputerach. A to wszystko podane w przystępnym języku.

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • ATAKI HAKERSKIE I WŁAMANIA – WYKRYWANIE I ZABEZPIECZENIE
 • AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU IT
 • BACKUP – SYSTEMY I URZĄDZENIA
 • DISASTER RECOVERY – PRZYWRACANIE SPRAWNOŚCI (SYSTEMÓW IT) PO AWARII
 • E-MAIL – BEZPIECZEŃSTWO POCZTY
 • KOMPUTERY OSOBISTE – OCHRONA
 • LINUX – OCHRONA SYSTEMOWA
 • OCHRONA URZĄDZEŃ MOBILNYCH
 • ODZYSKIWANIE I PRZYWRACANIE DANYCH Z DYSKÓW I NOŚNIKÓW
 • SERWERY I SERWEROWNIE
 • ZABEZPIECZENIA SIECI
 • SYSTEMY ANDROID – OCHRONA
 • SYSTEMY IOS – OCHRONA
 • SYSTEMY MICROSOFT – OCHRONA
 • WIRUS, TROJAN, RANSOMWARE I INNE ROBAKI

 

7.

EWAKUACJA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

 

Problematyka bezpieczeństwa infrastruktury technicznej w działalności przedsiębiorstw jest jedną z pięt achillesowych nie tylko sektora MSP, ale często również dużych firm. Mniejsze firmy, w odróżnieniu od dużych korporacji, rzadko posiadają stałą opiekę techniczną – dbającą np. o bezpieczeństwo siedziby firmy – czy infrastrukturę informatyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń elektronicznych. Z kolei duże firmy nie dbają o okresowe analizy zagrożeń dla infrastruktury technicznej i popełniają rażące błędy skutkujące wielomilionowymi stratami. Jednak problem ten w dużej mierze dotyczy większości firm na całym świecie, a stanowi jedną z najczęstszych przyczyn strat finansowych lub wręcz upadłości przedsiębiorstw.

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW I OBIEKTÓW
 • BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ
 • BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
 • DSO (DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE)
 • EWAKUACJA Z MIEJSCA ZAGROŻENIA
 • KONTROLA DOSTĘPU – NADZÓR WIZYJNY (VSS/CCTV)
 • OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA
 • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
 • SEJFY I PRZECHOWYWANIE – TRANSPORT OSÓB (W TYM BEZPIECZEŃSTWO VIP-ÓW)
 • WYKRYWANIE WŁAMANIA I NAPADU
 • ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE
 • ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE – SYSTEMY PRZECIWDZIAŁANIA
 • ZASILANIE AWARYJNE
 • BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 

8.

BEZPIECZEŃSTWO I ROLA INFORMACJI

 

Obszar obejmuje problematykę gromadzenia, ochrony i udostępniania informacji oraz jej skutecznego przekazywania dostępnymi drogami komunikacji.

W gospodarce opartej na wiedzy, z którą obecnie mamy do czynienia, informacja jest zasobem szczególnie cennym pod wieloma względami. Jej znaczenie ciągle rośnie, ale rosną również trudności związane z właściwym sposobem wykorzystywania tego zasobu w praktyce. Rola informacji stanowi sama w sobie ogromną wartość i znaczący składnik aktywów niejednej organizacji.

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI – ZARZĄDZANIE, CERTYFIKACJA, AUDYT
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (WRAŻLIWYCH)
 • BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI I WYMIANY INFORMACJI
 • KAPITAŁ INTELEKTUALNY
 • ROLA INFORMACJI
 • ASYMETRIA I LUKA INFORMACYJNA
 • OCHRONA MARKI (BRAND NAME)
 • OCHRONA REPUTACJI
 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ
 • ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
 • SZPIEGOSTWO GOSPODARCZE
 • WYWIAD BIZNESOWY (GOSPODARCZY)

 

9.

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

 

Znaczna część przedsiębiorstw mniejszych i średnich nie dysponuje własnymi działami prawnymi oraz nie współpracuje na co dzień z radcami prawnymi. Wiele umów zawieranych przez przedsiębiorców ma wady prawne zagrażające bezpieczeństwu działalności firmy i narażające na poważne straty finansowe. Problem ten dotyczy nie tylko samych przedsiębiorców, ale także ich rodzin i bliskich. Codzienne działania operacyjne, na pozór błahe, mogą skutkować wysokimi karami finansowymi wynikającymi z niewywiązywania się z zawartych umów lub innymi skutkami prawnymi, z upadłością przedsiębiorstwa włącznie. 

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • ADWOKAT I RADCA PRAWNY W FIRMIE
 • AKTY PRAWNE, REGULACJE: POLSKA
 • AKTY PRAWNE, REGULACJE: UNIA EUROPEJSKA
 • AKTY PRAWNE, REGULACJE: USA
 • AUDYT PRAWNY
 • DOKUMENTY – FAŁSZOWANIE I PODRABIANIE
 • MEDIACJE BIZNESOWE
 • OCHRONA KONKURENCJI I PRAWO ANTYMONOPOLOWE
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ASPEKT PRAWNY
 • OCHRONA DZIAŁALNOŚCI W INTERNECIE
 • OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I INTELEKTUALNEJ
 • PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE
 • UMOWY, KONTRAKTY, WAŻNE TREŚCI I ZAPISY

 

10.

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE I UBEZPIECZENIA

 

Zasoby finansowe przedsiębiorstwa są niezwykle istotne z punktu widzenia jego zdolności do przezwyciężania kryzysów, problemów biznesowych i kreowania możliwości rozwojowych. Finansowanie działalności ma szczególnie istotne znaczenie dla firm małych i średnich, wyjątkowo podatnych na zaburzenia ciągłości funkcjonowania. 

Znajomość stanu finansów firmy i możliwości pozyskiwania środków na rozwój, umiejętność przewidywania zapotrzebowania na kapitał – to kwestie o ogromnej wadze dla przetrwania firmy w czasie.

Ubezpieczenia z kolei to dostępne i kluczowe narzędzia ochrony aktywów przedsiębiorstwa, mające niezwykle ważne znaczenie dla utrzymania ciągłości działania nie tylko każdej firmy, ale i gospodarstwa domowego.

 

Zakresy tematyczne wyróżnione w tym obszarze wiedzy to:

 

 • ANALIZA I OCENA RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO
 • ANALIZA FINANSOWA – NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI I NARZĘDZIA
 • OCENA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA
 • AUDYT FINANSOWY
 • AUDYT UBEZPIECZENIOWY
 • INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE
 • KRAJOWE I LOKALNE PROGRAMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU
 • OSZUSTWA I NADUŻYCIA PODATKOWE
 • OSZUSTWA FINANSOWE
 • OSZUSTWA UBEZPIECZENIOWE
 • PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
 • RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA
 • TARYFY UBEZPIECZENIOWE
 • UBEZPIECZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO
 • UBEZPIECZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • UNIA EUROPEJSKA I EUROPEJSKIE PROGRAMY POMOCOWE
 • ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

 

Zapraszamy do współpracy autorów i dostawców treści w ramach każdego z działów tematycznych serwisu. Prosimy o zapoznanie się z naszym programem partnerskim.