Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

  REGULAMIN
Ogólne Warunki korzystania z
PORTALU biznesbezprzerwy.pl
v. 03, z dnia 23.06.2017

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  Portal biznesbezprzerwy.pl (dalej: "Portal" lub “Serwis”) jest udostępniany przez właściciela i zarządzającego Serwisem biznesbezprzerwy.pl (Grzegorz Ćwiek). Ul. A. Branickiego 14/25 02-972 Warszawa, NIP 9521256764; (zwanego dalej: "Właściciel(em)").

  1. Serwis obejmuje:
   1. usługi elektroniczne I internetowe udostępniane przez Właściciela we własnym imieniu w domenie internetowej biznesbezprzerwy.pl lub businessnonstop.eu oraz subdomenach
   2. usługi elektroniczne I internetowe udostępniane przez Właściciela w imieniu Partnerów handlowych, w domenach i subdomenach tych Partnerów. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
  2. W zakresie serwisu udostępniane są treści informacyjne o tematyce ekonomiczno-biznesowej, edukacyjnej, promocyjnej i reklamowej w obszarach tematycznych obejmujących działalność Serwisu.
  3. Portal przeznaczony jest dla twórców i odbiorców treści zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, budowaniem odporności organizacji i rozwojem biznesu.
  4. Korzystanie z Portalu może odbywać się na podstawie niniejszych Warunków, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, oznaczonych w formie pisemnej w aktualnej wersji niniejszego dokumentu.
  5. Warunki użytkowania Serwisu dostępne są w językach polskim i angielskim na stronach biznesbezprzerwy.pl oraz www.businessnonstop.eu.
  6. Poprzez skorzystanie z dowolnej usługi oferowanej przez Serwis lub odwiedzenie strony internetowej Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zasad zawartych w tym dokumencie oraz dokumentach towarzyszących i wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o warunki wyszczególnione w najnowszej wersji dokumentów opublikowanych w danym momencie na stronach Portalu.
  7. Prawem właściwym do regulowania stosunków prawnych między użytkownikami Portalu a jego Właścicielem jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy, zlokalizowane w miejscu siedziby Właściciela.

 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKORZYSTANIA SERWISU I USŁUG UDOSTĘPNIANYCH W DOMENACH NALEŻĄCYCH DO PORTALU

  1. Korzystanie z Portalu odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie i dotyczy wszelkich produktów i usług oferowanych przez Właściciela w domenach Serwisu.
  2. Właściciel może publikować i dokonywać zmian warunków szczegółowych korzystania z Portalu, w tym cen, promocji, regulaminów, itp., a o zmianach tych ma obowiązek powiadomić użytkowników poprzez utrzymywanie na stronach serwisu aktualnej wersji niniejszego dokumentu lub innych dokumentów związanych z prezentowanymi ofertami handlowymi, w tym Regulaminu dostarczania, publikowania i użytkowania treści, materiałów i usług oraz Tabeli przeliczników walut
  3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi, opublikowanymi warunkami korzystania z Portalu, jego poszczególnych części lub warunkami szczegółowymi dotyczącymi publikowanych w Portalu treści lub oferowanych przez Portal produktów.
  4. Zakładając konto i rozpoczynająz korzystanie z usług serwisu Użytkownik zgadza się z wszelkimi warunkami, zasadami współpracy z Portalem oraz postanowieniami niniejszego dokumentu i dokumentów towarzyszących.

 3. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa do Portalu lub jakichkolwiek jego elementów składowych, w tym nazw domen, oprogramowania, elementów funkcjonalnych i graficznych, treści własnych oraz licencjonowanych (na zasadach i z wyłączeniami objętymi tymi licencjami) należą do Właściciela Portalu i podlegają pełnej ochronie prawnej.
  2. Materiały należące do Partnerów handlowych Portalu publikowane w domenach Portalu podlegają pełnej ochronie prawnej należnej ich właścicielom.
  3. Utwory publikowane w domenach portalu, a podlegające osobnym normom, ustawom i rozporządzeniom polskim, europejskim, winny być traktowane w zgodzie z tymi aktami prawnymi.
  4. Warunki korzystania z Portalu i produktów lub usług oferowanych w ramach jego działalności muszą być zgodne z Polityką prywatności przyjętą i opublikowaną przez właściciela w domenach Serwisu.
  5. Zabrania się bez wyraźnej, pisemnej zgody Właściciela następujących czynności, w stosunku do Treści publikowanych w Portalu:
   1. utrwalenia i zwielokrotnienia Treści – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   2. wprowadzenia do obrotu, użyczania, najmu fragmentów lub egzemplarzy treści
   3. publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie treści lub z ich wykorzystaniem
   4. wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów Treści do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
   5. przekazywania lub przesyłania zapisów Treści pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
   6. publicznego udostępniania Treści, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
  6. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw własności do Portalu ani jego poszczególnych elementów, z wyłączeniem Produktów wyraźnie oznaczonych do tego celu

 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

  Polityka prywatności, jako oddzielny dokument stanowi integralną część warunków korzystania z Portalu. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad polityki prywatności Serwisu.

 5. CENY I OPŁATY.

  1. Właściciel Portalu ma prawo pobierać opłaty za korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych usług.
  2. Ceny usług podane są w cenniku usług, w domenach w ramach których są oferowane.
  3. Dokonując płatności za usługi, Użytkownik zgadza się z wszelkimi Warunkami świadczenia Usług przez Właściciela Portalu, warunkami szczególnymi związanymi z dokonywanymi zakupami, publikowaną treścią oraz polityką prywatności Portalu.
  4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z usług i serwisów internetowych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Portalu, a co do których opłaty wnosi się poza jego działaniem.
  5. Regulamin dostarczania, publikowania i użytkowania treści, materiałów i usług oraz Tabela przeliczników walut stanowi integralną część Warunków korzystania z portalu.

 6. OCHRONA RODZICIELSKA I TREŚCI ZABRONIONE

  Na stronach Portalu nie mogą być publikowane jakiekolwiek treści uznane za nieodpowiednie dla osób małoletnich, zagrażające bezpieczeństwu państwowemu, nawołujące do czynów zabronionych. Portal dołoży wszelkich starań, by takie treści nie były prezentowane i dokona odpowiednich zabezpieczeń w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie dokonanych przez użytkowników mogących dokonywać publikacji własnych treści w domenach Serwisu, Właściciel natychmiast wezwie do ich usunięcia pod karą nałożenia kar finansowych lub skierowania wniosków o ściganie do odpowiednich służb zajmujących się tego typu naruszeniami.

 7. PRAWA I OBOWIĄZKI.

  1. Korzystający z Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Warunków oraz postanowień i uregulowań szczególnych, a także przestrzegania zasad dobrych praktyk, uzansów handlowych i zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
  2. Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu lub jego poszczególnych usług, w przypadku wystąpienia siły wyższej, poważnych awarii technicznych, konieczności dokonania istotnych zmian i modyfikacji w sposobie funkcjonowania Portalu lub jego konstrukcji.
  3. Właściciel dołoży należytej staranności, by takie sytuacje były rzadkie i nie utrudniały korzystania z Serwisu jego użytkownikom
  4. Właściciel zobowiązuje się do publikowania treści rzetelnych, o jak najwyższej jakości i użyteczności dla Użytkowników i nie stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem.
  5. Właściciel zobowiązuje się do kontrolowania treści publikowanych przez partnerów Portalu i odrzucać treści lub odnośniki do treści niezgodnych z niniejszymi Warunkami oraz Polityką prywatności.
  6. Użytkownicy Portalu korzystają z usług Serwisu i produktów oferowanych w domenach Portalu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Treści analiz, narzędzi i porad prezentowanych w domenach mają charakter poglądowy, a wszelkie decyzje ekonomiczne Użytkowników muszą być poprzedzone własnymi, wnikliwymi analizami i odniesieniem proponowanych wniosków do realiów ich własnych działań oraz otoczenia zewnętrznego działalności.
  7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane w Portalu przez osoby trzecie, w obszarach udostępnionych przez Portal do zamieszczenia i rozpowszechniania treści przez te osoby.
  8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług w ramach serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie, jeżeli przyczyną tego jest działanie lub zaniechanie działań osób trzecich, jak np. operatorów telekomunikacyjnych, dostawców serwerów i łączy telekomunikacyjnych lub dostawców energii elektrycznej.
  9. Właściciel nie odpowiada także za skutki i skody działania oprogramowania szkodliwego zamieszczonego przez osoby trzecie w domenach Serwisu, w tym wirusy, oprogramowanie atakujące prywatność użytkowników.
  10. W odniesieniu do punktu 9., Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych użytkowników lub awarie sprzętu

 8. ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PORTALU.

  1. Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, w domenach określonych w p. 1 niniejszych Warunków i obowiązują do odwołania.
  2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie, a ich wejście w życie sankcjonuje opublikowanie nowych Warunków korzystania w domenach określonych w p. 1 niniejszego dokumentu.

 9. ZMIANY W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANYCH USŁUG I SPOSOBIE ICH UDOSTĘPNIANIA

  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian Treści udostępnianych przez Portal, zmian zakresu świadczonych usług, oferowanych produktów, w tym rezygnacji z oferowania całości lub części usług internetowych i elektronicznych w każdym momencie.
  2. Właściciel zobowiązany jest do powiadomienia użytkowników o tym fakcie oraz opublikowania wyraźnego oświadczenia w tej sprawie w miejscu dostępnym publicznie, w tym w szczególności, w miejscu świadczenia usług.

 10. REKLAMACJE, REZYGNACJE, ZAŻALENIA I KORESPONDENCJA.

  1. Wszelka korespondencja w sprawach funkcjonowania Portalu winna być kierowana do Właściciela Portalu, na adres biuro@biznesbezprzerwy.pl lub w języku angielskim na adres office@businessnonstop.eu.
  2. Rozpatrywanie wszelkich reklamacji i roszczeń wobec Właściciela nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
  3. W przypadku konieczności przedłużenia czasu rozpatrywania reklamacji, Właściciel zobowiązany jest do powiadomienia o przyczynach opóźnienia oraz zobowiązany jest wyznaczyć konkretny termin podjęcia decyzji w zakresie przyjętej korespondencji.
  4. Rezygnacja z Usług Portalu winna być wysłana za pomocą narzędzi dostępnych na koncie użytkownika lub poprzez korespondencję mejlową na adres biuro@biznesbezprzerwy.pl lub w języku angielskim na adres office@businessnonstop.eu., lub poprzez korespondencję na adres Właściciela Portalu.
  5. Korespondencję w sprawie skarg i reklamacji należy kierować na adres siedziby Właściciela lub osobiście, w dni robocze, w godzinach 9-17.
  6. Korespondencja powinna zawierać podstawowe dane osobowe, adres korespondencji zwrotnej oraz opis zgłaszanego problemu
  7. Właściciel Portalu zobowiązuje się zająć zgłoszoną sprawą tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie oznaczonym w p. 2. niniejszego rozdziału.