Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

INTERNETOWEJ PLATFORMY BIZNESBEZPRZERWY.PL/ BUSINESSNONSTOP.EU

Serwis internetowy ‘biznesbezprzerwy’ (‘businessnonstop’) to platforma mająca na celu popularyzowanie i wymianę wiedzy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwem fizycznym i personalnym.

Platforma przeznaczona jest zarówno dla użytkowników zainteresowanych taką tematyką jak i dla dostawców szkoleń i innych treści związanych z przedmiotem działalności portalu - zainteresowanych udostępnianiem na Platformie swoich produktów i promowaniem usług.

Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu, który reguluje zasady korzystania z platformy przez użytkowników zainteresowanych uzyskaniem możliwości zapoznawania się z treściami zamieszczanymi na platformie lub zakupu produktów, w tym szkoleń oferowanych przez administratora platformy lub przez dostawców współpracujących z platformą.

Zasady współpracy platformy z użytkownikami, którzy są zainteresowani uzyskaniem możliwości oferowania użytkownikom platformy własnych szkoleń oraz prezentowania materiałów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem znajdują się w odrębnym regulaminie (Regulamin dla Dostawców) dostępnym na stronach Portalu.

Polityka prywatności określająca zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy jest także dostępna na stronach Portalu i stanowi odrębny dokument.

 1. Definicje
  1. 1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Administrator Platformy (Administrator) – Instytut Bezpieczeństwa RESCON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361562, posiadająca numer NIP 5213574549 oraz REGON 14249769000000, kapitał zakładowy 50 000, 00 złotych; adres poczty elektronicznej biuro@rescon-instytut.org.
   2. Dostawca Szkoleń lub Treści (Dostawca) – współpracujący z Administratorem zewnętrzny podmiot udostępniający lub oferujący za pośrednictwem Platformy Treści lub Szkolenia, od którego Użytkownik może zakupić za pomocą Platformy Szkolenie lub Treści. Zasady korzystania z Platformy przez Dostawców określa Regulamin Publikowania Treści przeznaczony dla Dostawców.
   3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z Platformy lub dokonujący zakupów za pomocą Platformy, w celu niebędącym bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   4. Konto Użytkownika (Konto) – wydzielona przestrzeń Platformy, do której dostęp przez Użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym podaniu informacji uwierzytelniających (np. loginu i hasła). Za pośrednictwem Konta Użytkownik uzyskuje w szczególności dostęp do odpłatnych funkcjonalności Platformy. Zasady rejestracji Konta określa niniejszy Regulamin.
   5. Newsletter – informacje o tematyce zarządzania bezpieczeństwem działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwem fizycznym lub personalnym, jak również informacje handlowe w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacje o dostępnych promocjach, usługach i produktach oferowanych w ramach Platformy, przesyłane na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
   6. Pakiet Dostępowy (Pakiet) – przypisany do Konta zestaw Usług udostępnianych Użytkownikowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym zakres Szkoleń i Treści dostępnych w ramach Platformy, a także zgodnie z formularzem zamówienia oraz opisem znajdującym się na Platformie oraz według cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Pakiety w szczególności mogą określać zakres Treści lub Szkoleń, do których Użytkownik uzyskuje dostęp lub może uzyskać dostęp w ramach Konta, jak również czas trwania takiego dostępu. Opis poszczególnych Pakietów i ich cen został zawarty w ramach opisu działania Platformy.
   7. Platforma – serwis internetowy dostępny w domenie biznesbezprzerwy.pl / businessnonstop.eu, prowadzony przez Administratora.
   8. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
   9. Szkolenie – usługi szkoleniowe udostępniane lub oferowane przez Dostawcę albo Administratora za pośrednictwem Platformy (szkolenie online), Szkolenie możliwe do pobrania za pomocą Platformy, a także szkolenie stacjonarne organizowane przez Dostawcę. Dostęp do Szkoleń może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny.
   10. Treści – wszelkie treści, do których dostęp Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem Platformy, w szczególności Treści edukacyjne i szkoleniowe, w tym Treści zamieszczane przez Administratora (Treści Administratora) lub Dostawców (Treści Dostawców), w szczególności w formie tekstowej, zdjęć, plików audio, wideo, grafik lub oprogramowania komputerowego (np. demo). Dostęp do niektórych Treści może wymagać założenia Konta. Dostęp do Treści może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny.
   11. Umowa na obsługę Konta – zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa na obsługę Konta; do Konta może być przypisany Pakiet (w przypadku zakupu Konta z Pakietem);
   12. Umowa Produktowa – zawierana za pomocą Platformy przez Użytkownika umowa na zakup określonych Treści lub Szkoleń, które nie są objęte Pakietem. W zależności od rodzaju Treści i Szkoleń Umowa Produktowa może być zawierana przez Użytkownika z Administratorem (w przypadku Treści i Szkoleń pochodzących od Administratora) lub z określonym Dostawcą (w przypadku Treści i Szkoleń pochodzących od Dostawcy). W przypadku zawierania Umów Produktowych z Dostawcą za pomocą Platformy, Administrator jest pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Dostawcy.
   13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika.
   14. Użytkownik – użytkownik Platformy korzystający z Platformy lub dokonujący zakupu Szkolenia lub Treści za pomocą Platformy.
 2. Postanowienia ogólne
  1. 2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem Platformy i podmiotem świadczącym Usługi jest Administrator.
  2. 2.2. Regulamin określa również zasady zakupu Treści i Szkoleń pochodzących od Administratora lub Dostawców.
  3. 2.3. W przypadku Treści i Szkoleń pochodzących od Administratora, Umowa Produktowa zawierana jest przez Użytkownika z Administratorem.
  4. 2.4. W przypadku Treści i Szkoleń pochodzących od poszczególnych Dostawców, Umowa Produktowa zawierana jest przez Użytkownika z danym Dostawcą. W takim przypadku Administrator jest pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Dostawcy, udostępniającym Dostawcy Platformę umożliwiającą oferowanie i sprzedaż Treści lub Szkoleń Dostawcy. Administrator działa również jako pełnomocnik Dostawcy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedażowych w imieniu Dostawcy, a także w zakresie odbioru od Użytkowników płatności należnych Dostawcy oraz ich przekazywania Dostawcom.
  5. 2.5. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
   1. dostęp do sieci Internet;
   2. zastosowania przeglądarek google chrome, mozilla firefox w aktualnych wersjach
   3. specyficznych wymagań Administratora, o których zostanie poinformowany przez Administratora
  6. 2.6. Zaleca się, aby Użytkownik upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Zalecane jest stosowanie programów antywirusowych.
  7. 2.7. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
  8. 2.8. W przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną Umowa na obsługę Konta i Umowa Produktowa powinna być zawarta przez osobę uprawnioną do reprezentacji takiego przedsiębiorcy.
  9. 2.9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  10. 2.10. Korzystanie z niektórych Treści lub Szkoleń przez Użytkownika może podlegać dodatkowym (niezależnym od niniejszego Regulaminu) warunkom (w tym szczegółowym warunkom licencyjnym przewidzianym dla wybranych Treści). Użytkownik dokonując zakupu poszczególnych Treści lub Szkoleń zobowiązany jest do każdorazowego zapoznania się z zamieszczonymi na Platformie szczegółowymi informacjami dotyczącymi Treści lub Szkolenia, w tym ze szczegółowymi warunkami korzystania z nich.
  11. 2.11. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi opublikowanymi warunkami korzystania z Platformy przed rozpoczęciem korzystania z niej.
  12. 2.12. Wszelkie prawa do Platformy oraz jej poszczególnych elementów, w tym Szkoleń i Treści, przysługują Administratorowi, bądź też osobom trzecim, których Treści lub Szkolenia zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach Platformy lub też poszczególnym Dostawcom. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora, osób trzecich lub Dostawców.
  13. 2.13. Jakiekolwiek niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa Administratora, Dostawców lub osób trzecich korzystanie z Platformy lub jakichkolwiek jej elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Platformy lub jej poszczególnych elementów poza przypadkami dozwolonymi przez prawo lub przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
  14. 2.14. Na stronach Platformy mogą być prezentowane również linki, Treści i prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich lub Dostawców. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Administratora usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Funkcjonalności Platformy
  1. 3.1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do następujących Usług:
   1. umożliwienie korzystania z Treści lub Szkoleń dostępnych w ramach Platformy;
   2. dostęp do funkcjonalności Platformy;
   3. możliwość zamówienia Newsletteru;
   4. rejestracja i obsługa Konta Użytkownika.
  2. 3.2. Szczegółowa specyfikacja poszczególnych funkcjonalności Platformy, Treści i Szkoleń, jak również rodzajów Kont i Pakietów publikowana jest na Platformie.
  3. 3.3. Użytkownika wiąże oferta aktualna na dzień składania zamówienia.
  4. 3.4. Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania Usług, Treści lub Szkolenia w formie Pakietów. Opis aktualnie dostępnych Pakietów każdorazowo znajduje się na stronie Platformy.
  5. 3.5. Dostęp do niektórych Treści lub Szkoleń może wymagać odrębnego zamówienia i opłaty, niezależnie od wykupionego Pakietu.
  6. 3.6. Administrator zastrzega sobie również prawo do prowadzenia jednorazowych lub okresowych akcji promocyjnych i rabatowych.
  7. 3.7. Poszczególne Treści i Szkolenia mogą pochodzić zarówno od Administratora jak i Dostawców.
  8. 3.8. Umowa Produktowa na korzystanie ze Szkoleń lub Treści Administratora zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
  9. 3.9. W przypadku zakupu za pomocą Platformy Szkoleń lub Treści określonego Dostawcy, Umowa Produktowa zawierana jest przez Użytkownika z danym Dostawcą. W takim przypadku odpowiedzialność za jakość, terminowość, aktualność i rzetelność Treści lub Szkoleń pochodzących od określonego Dostawcy, ponosi Dostawca danego Szkolenia lub Treści.
  10. 3.10. Użytkownik jest informowany o podmiocie udostępniającym Szkolenie lub Treści (tj. czy pochodzą one od Administratora lub od określonego Dostawcy) w ramach Platformy w opisie danego Szkolenia lub Treści, jak również w potwierdzeniu zamówienia.
  11. 3.11. Do przeglądania ogólnodostępnych zasobów Platformy nie jest wymagana uprzednia rejestracja Konta. Rejestracja Konta umożliwia jednak Użytkownikowi korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Platformy, w tym dostępu do wybranych Pakietów, Treści i Szkoleń, a także aktualnych planów promocyjnych i ofert specjalnych.
 4. Rejestracja i aktywacja Konta
   1. 4.1. W ramach Platformy możliwe jest utworzenie Konta Użytkownika oraz Konta Dostawcy. Zasady rejestracji Konta Użytkownika określa niniejszy punkt IV Regulaminu Użytkownika. Zasady rejestracji i funkcjonowania Konta Dostawcy określa Regulamin Publikowania Tresci.
   2. 4.2. Prawa, obowiązki oraz zakres funkcjonalności udostępnianych w ramach Platformy dla Użytkowników i Dostawców mogą się istotnie różnić. Korzystający z Platformy powinien zwrócić uwagę na te różnice i wybrać dla siebie odpowiedni typ Konta.
   3. 4.3. Założenie Konta może być bezpłatne lub odpłatne w zależności od wybranego rodzaju Konta oraz Pakietu lub aktualnie obowiązującej promocji. O odpłatności Konta lub/i Pakietu Użytkownik jest informowany w ramach Platformy oraz w formularzu rejestracji lub zamówienia.
   4. 4.4. Dostęp do Konta może być ograniczony czasowo w przypadku Kont odpłatnych. W takim przypadku czas dostępu do Konta (a zarazem, czas trwania Umowy na obsługę Konta określonego typu) określa wybrany przez Użytkownika Pakiet.
   5. 4.5. Utworzenie Konta wymaga:
    1. wskazania przez Użytkownika wybranego rodzaju Konta i Pakietu (o ile do danego Konta oferowany jest Pakiet);
    2. wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, obejmującego, w szczególności, wskazanie loginu i hasła do Konta Użytkownika oraz podanie danych Użytkownika wskazanych w formularzu rejestracji;
    3. zaakceptowania niniejszego Regulaminu korzystania z Platformy.
   6. 4.6. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż wszelkie podane przez niego dane są poprawne oraz prawdziwe, a w przypadku, gdy Użytkownik działa w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Użytkownik oświadcza także, że jest odpowiednio umocowany do reprezentowania takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
   7. 4.7. W ramach rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newslettera jest każdorazowo dobrowolna.
   8. 4.8. W trakcie rejestracji Użytkownik może dokonać wyboru preferowanej waluty rozliczeniowej, spośród opcji walut udostępnianych w ramach Platformy, w której prezentowane będą ceny produktów i usług oraz z pomocą której zamierza rozliczać się w ramach korzystania z Platformy. Wykaz aktualnych opcji walut i ich przeliczników obowiązujących w ramach korzystania z Platformy udostępniony jest w zakładce Tabela Walut.
   9. 4.9. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza online właściwego dla danego rodzaju Konta i wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. W przypadku Kont odpłatnych Użytkownik potwierdza wolę rejestracji odpłatnego Konta poprzez kliknięcie w pole zawierające zwrot „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inne równoważne sformułowanie.
   10. 4.10. W trakcie rejestracji Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
   11. 4.11. Pozytywne zakończenie procedury rejestracji potwierdzane jest poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zakończenia procedury utworzenia Konta.
   12. 4.12. Rozpoczęcie korzystania z Konta przez Użytkownika wymaga jego aktywacji poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny, który Użytkownik otrzyma po pomyślnym przejściu procesu rejestracji Konta.

  [Rodzaje Kont Użytkownika oraz Pakiety]

   1. 4.13. Dla Użytkowników dostępne są trzy (3) typy Kont:
    1. Konto Standard,
    2. Konto Edukacja,
    3. Konto Firma.
   2. 4.14. Szczegółowe opisy poszczególnych typów Kont, a także opis oferty Treści i Szkoleń dostępnych w ramach poszczególnych typów Konta, znajduje się na Platformie. Użytkownik przed dokonaniem wyboru Konta powinien dokładnie zapoznać się z opisem specyfikacji poszczególnych rodzajów Kont w celu dokonania przez Użytkownika właściwego wyboru Konta.
   3. 4.15. Użytkownik nie ma możliwości zamieszczania Treści w ramach Platformy lub oferowania Szkoleń. Aby uzyskać taką możliwość Użytkownik powinien założyć Konto Dostawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Publikowania Treści dla Dostawców.

  [Konto Standard]

   1. 4.16. Konto Standard to podstawowe Konto dla Użytkownika, które umożliwia dostęp do wybranych Treści i Szkoleń i korzystanie z podstawowych funkcji Platformy. Dla tego rodzaju Konta mogą być niedostępne niektóre Treści i Szkolenia, jak również akcje i oferty promocyjne.
   2. 4.17. Rejestracja Konta Standard jest nieodpłatna.
   3. 4.18. Treści i Szkolenia dostępne dla posiadaczy Konta Standard są odpowiednio oznaczone na Platformie.
   4. 4.19. Użytkownik posiadający Konto Standard może w każdej chwili dokonać zmiany rodzaju Konta na Konto typu Edukacja lub Firma, przy czym zmiana rodzaju Konta wymaga dokonania płatności przewidzianych dla Konta typu Edukacja lub Firma.
   5. 4.20. Umowa na korzystanie z Konta Standard zawierana jest na czas nieokreślony z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji Konta Standard. Użytkownik może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, poprzez skasowanie Konta. Skasowanie Konta nie wyłącza obowiązku Użytkownika do zapłaty jakichkolwiek opłat za transakcje wykonane za pośrednictwem Platformy przed skasowaniem Konta. Skasowanie Konta przez Użytkownika powoduje utratę dostępu do Treści lub Szkoleń.

  [Konto Edukacja]

   1. 4.21. Konto Edukacja przeznaczone jest dla Użytkowników zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy na potrzeby samokształcenia lub edukacji innych. Użytkownik, który założy Konto Edukacja ma możliwość uzyskania dostępu do spersonalizowanych Treści i Szkoleń edukacyjnych oraz umożliwia udział w programach promocyjnych i partnerskich.
   2. 4.22. Konto Edukacja nie jest dostępne dla Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarcza powinni wybrać Konto Firma.
   3. 4.23. Szczegółowa oferta dla Użytkowników zainteresowanych Kontem Edukacja, w tym opis Pakietów, Treści i Szkoleń dedykowanych dla Konta Edukacja znajduje się na stronie Platformy.
   4. 4.24. Utworzenie Konta Edukacja ma charakter odpłatny i wymaga dokonania przez Użytkownika płatności, zgodnie z wybranym Pakietem. Konto Edukacja jest aktywowane po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Użytkownika. Do czasu zaksięgowania płatności Użytkownik korzysta z Konta Standard.
   5. 4.25. Użytkownik korzystający z Konta Edukacja może zmienić rodzaj Konta na Konto Firma (upgrade) przed upływem wykupionego okresu ważności wykupionego Pakietu. W przypadku zmiany rodzaju Konta z Konta Edukacja na Konto Firma Użytkownikowi nie są zwracane płatności dokonane w związku z aktywacją Konta Edukacja oraz Pakietu przypisanego do Konta Edukacja.
   6. 4.26. Jeśli po upływie terminu ważności Pakietu dla Konta Edukacja Użytkownik nie dokona opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, jego Konto zostanie automatycznie przekształcone w konto typu Standard (downgrade).
   7. 4.27. Umowa na korzystanie z Konta Edukacja zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie wykupionym Pakietem z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji Konta Edukacja wraz z przypisanym Pakietem. Użytkownik może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, poprzez skasowanie Konta. Skasowanie Konta nie wyłącza obowiązku Użytkownika do zapłaty jakichkolwiek opłat za transakcje wykonane za pośrednictwem Platformy przed skasowaniem Konta. Skasowanie Konta przez Użytkownika powoduje utratę dostępu do Treści lub Szkoleń.

  [Konto Firma]

   1. 4.28. Konto Firma jest przeznaczone dla Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą.
   2. 4.29. Szczegółowa oferta dla Użytkowników zainteresowanych Kontem typu Firma, w tym opis Pakietów, Szkoleń i Treści dedykowanych dla Konta Firma znajduje się na stronie Platformy.
   3. 4.30. Utworzenie Konta Firma ma charakter odpłatny i wymaga dokonania przez Użytkownika płatności, zgodnie z wybranym Pakietem. Konto Firma jest aktywowane po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Użytkownika.
   4. 4.31. Użytkownik korzystający z Konta Firma nie może zmienić rodzaju konta na Konta Edukacja (downgrade) przed upływem czasu wykupionego Pakietu.
   5. 4.32. Użytkownik korzystający z Konta Firma może dokonać przedłużenia okresu ważności wykupionego Pakietu.
   6. 4.33. Jeśli po upływie terminu ważności Pakietu dla Konta Firma Użytkownik nie dokona opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, jego konto zostanie automatycznie przekształcone w konto typu Standard (downgrade).
   7. 4.34. Umowa na korzystanie z Konta Firma zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie z wykupionym Pakietem z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia rejestracji Konta Firma wraz z przypisanym Pakietem. Użytkownik może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, poprzez skasowanie Konta. Skasowanie Konta nie wyłącza obowiązku Użytkownika do zapłaty jakichkolwiek opłat za transakcje wykonane za pośrednictwem Platformy przez skasowaniem Konta. Skasowanie Konta przez Użytkownika powoduje utratę dostępu do Treści lub Szkoleń.

  [Treści i Szkolenia poza Pakietem]

   1. 4.35. Administrator wskazuje, że korzystanie z wybranych Treści lub Szkoleń może wymagać dokonania przez Użytkownika odrębnego zamówienia lub opłat, niezależnie od wykupionego Pakietu. Dodatkowo płatne Szkolenia lub Treści są wskazywane w ramach Platformy.

  [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez Użytkownika będącego Konsumentem]

  1. 4.36. Użytkownikowi, który posiada status Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość Umowy na obsługę Konta (wraz z przypisanym Pakietem) oraz Umowy Produktowej. Zasady i tryb skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość określa pkt XI niniejszego Regulaminu.
 5. Obowiązki Użytkownika
  1. 5.1. W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z Platformy i Usług Użytkownik zobowiązany jest do:
   1. korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Platformy jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami Regulaminu Platformy oraz do nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w tym w szczególności uprawnień Administratora oraz Dostawcach;
   2. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Platformie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub reklam;
   4. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich;
   5. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta;
   6. zachowania w tajemnicy hasła i loginu Konta używanego do logowań w ramach Platformy oraz nieudostępniania go innym osobom;
   7. do powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w ramach Platformy jakichkolwiek treści (w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów) naruszających prawo, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje (o ile będzie istniała możliwość publikowania treści w ramach Platformy), jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych;
   8. do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez Użytkownika umów z Administratorem, w tym terminowego uiszczania należności wobec Administratora;
   9. do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez Użytkownika umów ze Dostawcami, w tym terminowego uiszczania należności z tytułu korzystania ze Szkoleń lub Treści;
   10. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. 5.2. Na stronach Platformy nie mogą być publikowane jakiekolwiek treści uznane za nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich, zagrażające wolności słowa i wyznania, zagrażające bezpieczeństwu państwowemu, nawołujące do czynów zabronionych, w tym nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, seksualnym czy poglądowym. Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia takich treści lub żądania ich usunięcia od podmiotu, który opublikował takie treści w ramach Platformy.
 6. Prawa własności intelektualnej
  1. 6.1. Wszelkie prawa do Platformy oraz jej poszczególnych elementów, w tym Szkoleń i Treści, przysługują Administratorowi, bądź też osobom trzecim, których Treści lub Szkolenia zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w ramach Platformy lub też poszczególnym Dostawcom. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Administratora, osób trzecich lub Dostawców.
  2. 6.2. Użytkownikowi zakazuje się dokonywania poniższych działań, bez wyraźnej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Administratora lub innej uprawnionej osoby:
    1. utrwalenie i zwielokrotnienie Treści dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    2. wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem fragmentów lub egzemplarzy Treści;
    3. rozpowszechnianie Treści, w tym w ramach sieci Internet,
    4. przekazywanie lub przesyłanie Treści pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami, innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
    5. publiczne udostępnianie Treści, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również - z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,

   - z wyłączeniem przypadków, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwalają Użytkownikowi na korzystanie z utworu bez zgody twórcy (w szczególności przepisy o dozwolony użytku prywatnym).

  3. 6.3. Dla wybranych Treści (w szczególności dla programów komputerowych) w ramach Platformy mogą być określane szczegółowe warunki licencyjne wiążące Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik dokonując zakupu wybranych Treści zobowiązany jest do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami korzystania z Treści oraz przestrzegania tych warunków.
 7. Zamówienia Treści lub Szkoleń
  1. 7.1. W ramach Platformy mogą być udostępniane Treści lub Szkolenia, z których skorzystanie przez Użytkownika wymaga dokonania odrębnego zamówienia i opłaty, niezależnie od wykupionego wcześniej przez Użytkownika Pakietu. W takim przypadku, Użytkownik chcący dokonać zakupu takiego Szkolenia lub Treści, powinien postępować zgodnie z instrukcją zamówienia zawartą w ramach Platformy oraz postanowieniami niniejszego pkt VII Regulaminu.
  2. 7.2. Użytkownik może uzyskać informacje o dostępnych Szkoleniach i Treściach w ramach Platformy. W ramach Platformy Użytkownik może uzyskać w szczególności informację o:
   1. Dostawcach aktualnie współpracujących z Platformą, w tym informacje o danych identyfikacyjnych i adresowych poszczególnych Dostawców;
   2. aktualnie dostępnych Szkoleniach i Treści;
   3. innych istotnych informacjach o Szkoleniach i Treści, a w szczególności informacje o czasie trwania Szkolenia oraz okresie, na który Użytkownikowi są udostępniane Treści, a także informacje o warunkach płatności związanych z zakupem Szkolenia lub Treści, w szczególności ich całkowita cena oraz termin zapłaty ceny.
  3. 7.3. Administrator wskazuje, że nie gwarantuje dostępności Szkoleń lub Treści, w szczególności Szkoleń lub Treści o określonej treści. Podmiotami wyłącznie decydującymi o udostępnieniu do sprzedaży w ramach Platformy określonych Szkoleń lub Treści są poszczególni Dostawcy.
  4. 7.4. Administrator wskazuje, że każdorazowo wykaz dostępnych Szkoleń lub Materiałów pochodzących od Dostawców może być aktualizowany przez Dostawców w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy zamówień, których złożenie zostało potwierdzone.
  5. 7.5. Złożenie zamówienia na wybrane przez Użytkownika Szkolenie lub/i Treści następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza online właściwego dla danego Szkolenia/Treści i wysłanie wypełnionego formularza poprzez kliknięcie w pole zawierające zwrot „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inne równoważne sformułowanie oraz z momentem otrzymania potwierdzenia na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.
  6. 7.6. W trakcie składania zamówień Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu zamówienia.
  7. 7.7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  8. 7.8. Zawarcie Umowy Produktowej następuje po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia, które jest przesyłane Użytkownikowi na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail. Zamówienie jest uważane za przyjęte (zaakceptowane) z chwilą otrzymania przez Użytkownika przesłanego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z tą też chwilą zostaje zawarta Umowa Produktowa na zakup Treści lub Szkoleń.
  9. 7.9. Użytkownik może anulować zamówienie do czasu otrzymania wskazanego powyżej potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia Użytkownik nie może anulować zamówienia, jednakże Użytkownikowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zakup Treści lub szkoleń na zasadach przewidzianych w pkt XI niniejszego Regulaminu.
  10. 7.10. Odpłatne Treści lub Szkolenie są udostępniane Użytkownikowi po odnotowaniu otrzymania płatności za zamówione przez Użytkownika Szkolenie lub Treści.
 8. Newsletter
  1. 8.1. W ramach Usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Administratora informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  2. 8.2. Newsletter może zawierać w szczególności informacje o ofercie produktów i usług Administratora lub Dostawców, nowych produktach i usługach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Administratora lub Dostawców oraz materiały prasowe, linki do zewnętrznych domen.
  3. 8.3. Administrator może udostępnić Użytkownikom opcje wyboru tematycznego Newslettera, dostosowanego do zainteresowań Użytkownika.
  4. 8.4. Każdy Newsletter zawiera:
   1. informację o Administratorze jako nadawcy Newslettera, jak i dane kontaktowe Administratora;
   2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
   3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
  5. 8.5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika zamówienia usługi Newsletter podczas rejestracji lub oddzielnie, gdzie wymagane jest:
   1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
   2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych,,
   3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
   4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk zawierający zwrot „Zapisz się” lub inny równoważny zwrot,
   5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Administratora wiadomości elektronicznej potwierdzającej zamówienie Newsletteru.
  6. 8.6. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
  7. 8.7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk zawierający zwrot „Wypisz się” lub inny równoważny zwrot.
  8. 8.8. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku ze świadczeniem usługi Newsletter określa Polityka Prywatności.
 9. Płatności
  1. 9.1. Dostęp do Usług, w tym rejestracja Konta, zakup Pakietu, Szkoleń i Treści może mieć charakter odpłatny.
  2. 9.2. Każdorazowo informacja o odpłatnym charakterze Usług, Pakietu, Szkolenia lub Treści oraz informacja o całkowitej cenie wskazywana jest w ramach Platformy, jak również w podsumowaniu zamówienia złożonego przez Użytkownika.
  3. 9.3. Wymaganą formą płatności jest przedpłata.
  4. 9.4. Płatności Użytkownik dokonuje na konto bankowe Administratora wskazane w potwierdzeniu rejestracji lub zamówienia.
  5. 9.5. W przypadku dokonywania przez Użytkownika płatności za zakup Szkoleń lub Treści Dostawcy, Administrator przyjmuje płatności w imieniu i na rzecz Dostawcy, w oparciu o udzielone przez Dostawcę pełnomocnictwo. Administrator jest upoważniony do odbioru takich płatności w imieniu i na rzecz Dostawcy. W takim przypadku płatność dokonana przez Użytkownika na konto bankowe Administratora jest skuteczna wobec Dostawcy i oznacza zrealizowanie przez Użytkownika obowiązku zapłaty płatności należnych Dostawcy.
  6. 9.6. Administrator publikuje na Platformie aktualny opis dostępnych metod płatności. Dokonywanie transakcji za pomocą zewnętrznych operatorów płatności (np. PayPal, Przelewy24 itd) odbywa się na zasadach określonych przez zewnętrznych operatorów płatności. Odpowiedzialność za przeprowadzenie transakcji ponosi zewnętrzny operator płatności.
  7. 9.7. Termin płatności wskazywany jest każdorazowo w opisie zamawianej Usługi lub zamawianego Pakietu, Szkolenia lub Treści oraz w potwierdzeniu zamówienia lub rejestracji. Zamówienie lub Usługi nieopłacone w podanym terminie są automatycznie anulowane.
  8. 9.8. Użytkownik powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji.
  9. 9.9. Użytkownik w celu dokonania płatności otrzyma dokument sprzedażowy stanowiący podstawę do dokonania przedpłaty (np. faktura VAT pro forma).
  10. 9.10. Po zaksięgowaniu płatności Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania płatności, szczegóły dotyczące zakupionej Usługi lub zakupionego Pakietu, Szkolenia lub Treści oraz fakturę VAT lub paragon (dokument sprzedaży może być wystawiony także przez Administratora działającego w imieniu Dostawcy).
  11. 9.11. Ceny podawane są w złotych polskich lub w walucie wybranej przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta lub w trakcie składania zamówienia, spośród dostępnych opcji walut. Tabela Walut wraz z ich przelicznikami obowiązującymi Użytkownika publikowana jest na Platformie.
  12. 9.12. Możliwość zmiany waluty jest blokowana wraz z momentem dokonania pierwszej płatności. Od tego momentu Użytkownik może posługiwać się tylko jedną walutą dokonując zakupów w ramach Platformy.
  13. 9.13. W ramach Platformy publikowany jest aktualny przelicznik walut. Tabela przeliczników walut może ulegać zmianie w czasie w związku ze zmianą notowań kursów walut na rynkach lokalnych i rynku międzynarodowym.
  14. 9.14. Ceny brutto produktów prezentowanych w ramach Platformy są zależne od kraju rezydencji Użytkownika (weryfikacja VIES - UE Vat number verification) wybranego w rejestracji. Ceny domyślnie zawierają podatek VAT w wysokości 23%, obowiązujący w Polsce. Stawka ta jest korygowana po weryfikacji kraju rezydencji Użytkownika. W przypadku braku możliwości weryfikacji Użytkownika przyjmowana jest stawka obowiązująca w Polsce.
  15. 9.15. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i odmowy realizacji płatności w przypadku stwierdzenia, że dane Użytkownika podane przy składaniu zamówienia, a w szczególności dane dotyczące rezydencji podatkowej, są nieprawidłowe lub nieprawdziwe.
 10. Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych
  1. 10.1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). W celu realizacji wymogów bezpieczeństwa Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. 10.2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników w ramach Platformy są opisane w Polityce Prywatności, z którą można zapoznać się na Platformie.
 11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez Użytkownika będącego Konsumentem

  [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość z Administratorem]

   1. 11.1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość z Administratorem w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
   2. 11.2. Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy w szczególności odpłatnej Umowy na obsługę Konta wraz z przypisanym do Konta odpłatnym Pakietem, jak również Umów Produktowych zawartych przez Użytkownika z Administratorem.
   3. 11.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na odległość z Administratorem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
   4. 11.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik będący Konsumentem powinien przesłać do Administratora informację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub skan pisma wysłany na adres e-mail lub pocztowy Administratora).
   5. 11.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez Użytkownika z Administratorem powinno zostać przesłane na adres korespondencyjny Administratora.
   6. 11.6. Użytkownik otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz informacje o dokonaniu zwrotu płatności.
   7. 11.7. Użytkownik może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Platformie, jednak nie jest to obowiązkowe.
   8. 11.8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. W takim przypadku, Użytkownik będący Konsumentem otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych przez Użytkownika płatności nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Administrator otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   9. 11.9. Odstąpienie od Umowy o obsługę Konta powoduje odstąpienie od Umów Produktowych.
   10. 11.10. W przypadku gdy Konsument zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
   11. 11.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku:
    1. umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2. umów na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11.1. powyżej rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Użytkownika (rozpoczęcie przez Użytkownika pobierania treści online).

  [Odstąpienie od umowy zawartej na odległość z Dostawcą]

  1. 11.12. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość za pomocą Platformy z danym Dostawcą w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
  2. 11.13. Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy w szczególności odpłatnej Umowy Produktowej zawartej z danym Dostawcą.
  3. 11.14. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na odległość z Dostawcą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
  4. 11.15. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik będący Konsumentem powinien przesłać do Administratora – który pośredniczy między Użytkownikiem a Dostawcą - informację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub skan pisma na adres e-mail lub adres stacjonarny Administratora).
  5. 11.16. Użytkownik otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz informacje o dokonaniu zwrotu płatności.
  6. 11.17. Użytkownik może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Platformie, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. 11.18. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. W takim przypadku, Użytkownik będący Konsumentem otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych przez Użytkownika płatności (przy czym zwrot ten może być także dokonany przez Administratora, działającego w imieniu Dostawcy) nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Dostawca otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  8. 11.19. W przypadku gdy Konsument zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
  9. 11.20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku:
   1. umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. umów na dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11.1. powyżej rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Użytkownika (rozpoczęcie przez Użytkownika pobierania treści online).
 12. Odpowiedzialność
  1. 12.1. Administrator dokłada starań w celu przeciwdziałania przerwom w działaniu Platformy i zapewnieniu ciągłości działania Platformy.
  2. 12.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy wynikające z wadliwego funkcjonowania infrastruktury lub systemów informatycznych / teleinformatycznych po stronie Użytkownika.
  3. 12.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub brak dostępności Platformy jeśli było ono wynikiem niespełnienia przez Użytkownika wymagań, o których mowa w pkt II Regulaminu.
  4. 12.4. W najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie Konsumentów, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika, w tym za niemożność zawarcia lub wykonania Umowy Produktowej z Dostawcą, zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Użytkowników będącymi Konsumentami.
  5. 12.5. Treści i Szkolenia Dostawców nie należą do oferty Administratora; Administrator nie jest stroną Umowy Produktowej zawartej przez Użytkownika z danym Dostawcą. Stroną tej umowy jest Użytkownik i Dostawca, gdyż Administrator wyłącznie pośredniczy w imieniu i na rzecz Dostawców w zawieraniu takich umów między Dostawcami a Użytkownikiem w ramach Platformy. W konsekwencji odpowiedzialność wobec Użytkownika za szkody związane z zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy ponosi jedynie Dostawca, z którym Użytkownik zawarł umowę.
  6. 12.6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za Treści i Szkolenia udostępniane przez Dostawców, w tym w szczególności za dostępność, jakość i terminowość wykonywania zobowiązań, a także za zgodność z prawem Treści i Szkoleń udostępnianych przez Dostawców, jest Dostawca, który zamieścił na Platformie dane Szkolenie lub daną Treść.
  7. 12.7. Administrator nie weryfikuje Treści i Szkoleń zamieszczanych na Platformie przez Dostawców i nie odpowiada w określonym przez przepisy prawa zakresie, za treści przekazywane i publikowane przez Dostawców, w tym za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność i użyteczność. Wyłączną decyzję o zamieszczeniu na Platformie Treści lub Szkoleń podejmuje dany Dostawca. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że na Platformie zostały zamieszczone Szkolenia lub Treści naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub prawa osób trzecich, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@biznesbezprzerwy.pl, w języku angielskim na adres office@businessnonstop.eu lub adres biuro@rescon-instytut.org
  8. 12.8. Wszelkie informacje zamieszczone w ramach Platformy nie stanowią profesjonalnych porad, gdyż mają one charakter wyłącznie edukacyjno-informacyjny oraz poglądowy i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady lub instruktarzu, uwzględniających w szczególności indywidualne uwarunkowania dotyczące działalności konkretnego Użytkownika.
  9. 12.9. Administrator nie rekomenduje Użytkownikowi skorzystania z usług lub produktów konkretnego Dostawcy. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi lub produktu danego Dostawcy zależy tylko od decyzji Użytkownika.
  10. 12.10. Żadne z postanowień w zakresie odpowiedzialności Administratora nie powinno być interpretowane w sposób mogący naruszyć obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności prawa Konsumentów.
 13. Reklamacje oraz pozasądowe rozstrzyganie sporów

  [Reklamacje dotyczące Platformy lub Szkoleń i Treści Administratora]

   1. 13.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Platformy, jak również dotyczących Szkoleń i Treści Administratora w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres pocztowy siedziby Administratora lub adres jego poczty elektronicznej.
   2. 13.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Użytkownik może posłużyć się wzorem formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
   3. 13.3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 od daty skutecznego jej złożenia. Administrator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  [Reklamacje dotyczące Szkoleń i Treści Dostawców]

   1. 13.4. Reklamacje dotyczące Szkoleń i Treści pochodzących od danego Dostawcy powinny być kierowane bezpośrednio do Dostawcy, który udostępnił dane Szkolenie lub Treść na adres Dostawcy podany w ramach Platformy, w terminie __ licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Użytkownik może posłużyć się wzorem formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
   2. 13.5. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
   3. 13.6. Reklamacja rozpatrywana jest przez Dostawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. Dostawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  [Pozasądowe rozstrzyganie sporów w przypadku Użytkowników będących Konsumentami]

  1. 13.7. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. 13.8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Działania mediacyjne, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.
  3. 13.9. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do Administratora lub Dostawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  4. 13.10. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. 13.11. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji wobec Administratora lub Dostawcy spór nie został rozwiązany, odpowiednio Administrator lub Dostawca ma obowiązek przekazać Użytkownikowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub nie wyraża na to zgody. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że odpowiednio Administrator lub Dostawca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.
 14. Zmiany Regulaminu
  1. 14.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Administrator może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
   1. zmiany zakresu i sposobu świadczenia Usług mające w szczególności na celu poprawę świadczenia Usług, dodanie nowych funkcjonalności, w tym nowych Usług i sposobów płatności;
   2. konieczności zmian zasad bezpieczeństwa informacji i danych, jakie są pozyskiwane i przetwarzane;
   3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. 14.2. Informacja o zmianie Regulaminu, wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przekazana Użytkownikowi nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji Konta. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy na prowadzenie Konta w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu.
 15. Postanowienia końcowe
  1. 15.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 r.
  2. 15.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  3. 15.3. Prawem właściwym do regulowania stosunków prawnych między Użytkownikami a Administratorem jest prawo polskie.
  4. 15.4. Aktualny Regulamin w polskiej i angielskiej wersji językowej jest publikowany na stronie internetowej domeny biznesbezprzerwy.pl / businessnonstop.eu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  5. 15.5. Ilekroć w Regulaminie lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail Administratora podany w zakładce kontakt.
  6. 15.6. Kontakt z poszczególnymi Dostawcami odbywa się z wykorzystaniem danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej danego Dostawcy podanego w ramach Platformy.
  7. 15.7. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
  8. 15.8. Rozstrzyganie wszelkich sporów między Administratorem a Użytkownikiem, w tym związanych z korzystaniem z Platformy lub dotyczących umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu następuje przez sąd właściwy miejscowo dla Administratora, z wyłączeniem przypadków, gdy spór odbywa się między Administratorem a Użytkownikiem będącym Konsumentem. W przypadku Użytkowników będącymi Konsumentami, spory rozstrzyga sąd według właściwości miejscowej wynikającej z przepisów prawa.
  9. 15.9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej na odległość z Administratorem*

 

[miejscowość], dnia [__-__-____ r.]

 

Dane Użytkownika:

[imię i nazwisko]

[adres zamieszkania]

 

Instytut Bezpieczeństwa Rescon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. A. Branickiego 15

02-972 Warszawa

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko] informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia [__-__-____ r.] dotyczącej zakupu [opis przedmiotu umowy] za pośrednictwem platformy [__].

Proszę o zwrot płatności na rachunek bankowy:

..........................................................................................................

 

______________________

(data, czytelny podpis klienta)

 

 

 

 

 

 

 

*Formularz dotyczy odstąpienia od umowy na świadczenie usług zawartej z administratorem. W przypadku zakupu treści lub szkoleń za pośrednictwem platformy od dostawcy oferującego produkty, w tym szkolenia za pośrednictwem platformy, użytkownik powinien zastosować formularz odstąpienia zawarty w załączniku nr 2.

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej na odległość z Dostawcą

 

[miejscowość], dnia [__-__-____ r.]

 

Dane Użytkownika:

[imię i nazwisko]

[adres zamieszkania]

 

 

 

Instytut Bezpieczeństwa Rescon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. A. Branickiego 15

02-972 Warszawa

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko] informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia [__-__-____ r.] dotyczącej zakupu [opis przedmiotu umowy] za pośrednictwem platformy [__] od Dostawcy [prosimy o wskazanie danych dostawcy].

Proszę o zwrot płatności na rachunek bankowy:

..........................................................................................................

 

______________________

(data, czytelny podpis klienta)

 

 

 

 

* Prosimy o uzupełnienie danych dostawcy, od którego Państwo dokonali zakupu szkoleń, treści lub innych usług w ramach platformy. Dane dostawcy, od którego dokonali Państwo zakupu w ramach platformy są każdorazowo wskazane w potwierdzeniu zamówienia oraz w dokumencie sprzedażowym.

 

Załącznik nr 3: Wzór formularza reklamacyjnego

 

Dane adresowe

Adresat: prosimy o wskazanie danych Administratora lub dostawcy, od którego zakupili Państwo produkty / usługi (treści / szkolenia)*

 

Imię i nazwisko klienta: ___________________________________________________________________________________________

Adres klienta: _______________________________________________________________________________

Adres e-mail klienta: _________________________________________________________________________

 

Jako dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz prowadzenia korespondencji, wskazuję (prosimy o wybór odpowiedniej opcji):

 adres pocztowy

 adres e-mail

 

Przedmiot reklamacji

Reklamacja dotyczy:

 umowy sprzedaży z dnia __________ numer ____________ produktu (treści / szkolenia) ___________________________________________________________________________________________

 

 umowy o świadczenie innej usługi (usługi elektronicznej) _________________________________________

inne: _____________________________________________________________________________________

 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ________________

 

Opis problemu / żądanie reklamacyjne (prosimy o opisanie przyczyn reklamacji, np. opis problemu z działaniem Platformy)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podpis