Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw

REGULAMIN PUBLIKOWANIA I KORZYSTANIA Z TREŚCI

INTERNETOWEJ PLATFORMY BIZNESBEZPRZERWY.PL / BUSINESSNONSTOP.EU
(ZASADY WSPóŁPRACY PORTALU Z DOSTAWCAMI USŁUG)

Serwis internetowy ‘biznesbezprzerwy’ (‘businessnonstop’) to platforma mająca na celu popularyzowanie i wymianę wiedzy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwem fizycznym i personalnym.

Platforma przeznaczona jest zarówno dla użytkowników zainteresowanych rozwijaniem własnej wiedzy w tym zakresie, jak i dla dostawców treści, narzędzi i szkoleń związanych z tą tematyką, zainteresowanych udostępnianiem na Platformie swoich produktów i informacji o usługach.

Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu, który reguluje zasady współpracy dostawców usług z platformą opisujący warunki korzystania z serwisu przez użytkowników - dostawców zainteresowanych oferowaniem za pośrednictwem platformy szkoleń oraz innych treści.

Zasady korzystania z platformy przez użytkowników zainteresowanych wyłącznie korzystaniem ze szkoleń i treści zamieszczanych określa odrębny Regulamin Użytkownika Platformy.

Polityka prywatności określająca zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy jest oddzielnym dokumentem.

 1. Definicje
  1. 1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Administrator Platformy (Administrator) – Instytut Bezpieczeństwa Rescon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361562, posiadająca numer NIP 5213574549 oraz REGON 14249769000000, kapitał zakładowy 50 000, 00 złotych; adres poczty elektronicznej biuro@rescon-instytut.org.
   2. Cena Całkowita – kwota pieniężna uiszczona przez Użytkownika na rzecz Dostawcy za zakup Treści lub Szkoleń od Dostawcy za pośrednictwem Platformy. Cena Całkowita obejmuje także ewentualny należny podatek VAT.
   3. Dostawca Szkoleń lub Treści – współpracujący z Administratorem zewnętrzny podmiot udostępniający lub oferujący za pośrednictwem Platformy Treści lub Szkolenia, od którego Użytkownik może zakupić za pomocą Platformy Szkolenie lub Treści. Platforma może przewidywać różne statusy Dostawcy, różniące się pod względem uprawnień i dostępu do funkcjonalności w ramach Platformy.
   4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z Platformy lub dokonujący zakupów za pomocą Platformy, w celu niebędącym bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
   5. Konto Dostawcy (Konto) – wydzielone elementy oraz funkcjonalności Platformy, do których dostęp przez Dostawcę możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym podaniu informacji uwierzytelniających (np. loginu i hasła). Za pośrednictwem Konta Dostawcy, Dostawca uzyskuje możliwość udostępniania na Platformie Treści i Szkoleń oraz zawierania z Użytkownikami Umów Produktowych.
   6. Kwota do wypłaty – kwota pieniężna podlegająca wypłacie Dostawcy po potrąceniu Prowizji należnej Administratorowi z Całkowitej Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   7. Pakiet Dostępowy (Pakiet) – przypisany do Konta zestaw Usług udostępnianych Dostawcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz opisem znajdującym się na Platformie oraz według cen obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Pakiety w szczególności mogą określać Przestrzeń Dyskową dostępną dla Dostawcy, jak również czas trwania takiego dostępu do Konta Dostawcy. Opis poszczególnych Pakietów i ich cen został zawarty w ramach Platformy.
   8. Platforma – serwis internetowy dostępny w domenie biznesbezprzerwy.pl / businessnonstop.eu, prowadzony przez Administratora.
   9. Prowizja – wynagrodzenie należne dla Administratora od Dostawcy z tytułu pośredniczenia przez Administratora w imieniu i na rzecz Dostawcy w zawieraniu z Użytkownikowi umów na korzystanie z Szkoleń lub Treści Dostawcy obliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   10. Przestrzeń Dyskowa – zasoby serwera w ramach Platformy udostępniane Dostawcy w celu zapewnienia Dostawcy możliwości zamieszczania na Platformie Szkoleń i Treści. Limit Przestrzeni Dyskowej udostępnianej Dostawcy określany jest przez Administratora w ramach aktualnej oferty.
   11. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
   12. Regulamin korzystania z Platformy przez Użytkownika (Regulamin Użytkownika) – Regulamin korzystania z niniejszej Platformy przez Użytkownika, dostępny pod adresem biznesbezprzerwy.pl / businessnonstop.eu.
   13. Szkolenie – usługi szkoleniowe udostępniane lub oferowane przez Dostawcę za pośrednictwem Platformy (szkolenie online), Szkolenie możliwe do pobrania za pomocą Platformy, a także szkolenie stacjonarne organizowane przez Dostawcę.
   14. Treści – wszelkie treści, do których dostęp Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem Platformy, w szczególności Treści edukacyjne i szkoleniowe, zamieszczane lub udostępnione w ramach Platformy przez Dostawców, w szczególności w formie tekstowej, zdjęć, plików audio, wideo, grafik lub oprogramowania komputerowego (np. demo).
   15. Umowa na obsługę Konta – zawierana pomiędzy Administratorem a Dostawcą umowa na obsługę Konta; do Konta może być przypisany Pakiet (w przypadku zakupu Konta z Pakietem).
   16. Umowa Produktowa - zawierana za pomocą Platformy przez Użytkownika umowa na korzystanie lub zakup od Dostawcy określonych Treści lub Szkoleń Dostawcy, które nie są objęte Pakietem przypisanym do Konta Użytkownika.
   17. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika lub Dostawcy.
   18. Umowa Produktowa – umowa na zakup określonych Treści lub Szkoleń Dostawcy zawierana za pomocą Platformy przez Użytkownika z Dostawcą.
   19. Użytkownik – użytkownik Platformy korzystający z Platformy lub dokonujący zakupu Szkolenia lub Treści za pośrednictwem Platformy.
 2. Postanowienia ogólne
  1. 2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem Platformy i podmiotem świadczącym Usługi jest Administrator.
  2. 2.2. Niniejszy Regulamin reguluje również zasady pośredniczenia przez Administratora pomiędzy Dostawcami a Użytkownikami.
  3. 2.3. Administrator umożliwia Dostawcom założenie Konta Dostawcy i korzystanie z niego w celu umożliwienia Dostawcom zamieszczania na Platformie Szkoleń i Treści, oferowania ich Użytkownikom oraz zawierania z Użytkownikami Umów Produktowych za pośrednictwem Platformy.
  4. 2.4. W ramach Konta, Dostawcy przysługuje Przestrzeń Dyskowa, której pojemność określana jest przez Administratora w ramach opisu aktualnej oferty dostępnej w ramach Platformy. Przestrzeń Dyskowa służy zamieszczaniu przez Dostawcę Szkoleń i Treści w celu ich udostępnienia w ramach Platformy jej Użytkownikom.
  5. 2.5. Stroną Umów Produktowych zawieranych przez Dostawcę z Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy, w szczególności umów, na podstawie których Dostawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do Szkoleń lub Treści Dostawcy, jest Użytkownik i Dostawca. W takim przypadku Administrator jest pośrednikiem działającym w imieniu i na rzecz Dostawcy, udostępniającym Dostawcy Platformę umożliwiającą oferowanie i sprzedaż Treści lub Szkoleń Dostawcy. Administrator działa również jako pełnomocnik Dostawcy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedażowych w imieniu Dostawcy, a także w zakresie odbioru od Użytkowników płatności należnych Dostawcy oraz ich przekazywania Dostawcom.
  6. 2.6. Korzystanie z Platformy przez Dostawcę, w tym założenie Konta Dostawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących, minimalnych wymagań technicznych:
   1. dostęp do sieci Internet;
   2. zastosowania przeglądarek: google chrome, mozilla firefox w aktualnych wersjach
   3. specyficznych wymagań Administratora, o których zostanie poinformowany przez Administratora
  7. 2.7. Zaleca się, aby Dostawca upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Zalecane jest stosowanie programów antywirusowych i chroniących przed atakami hakerskimi.
  8. 2.8. Dostawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą (odpowiednio zarejestrowaną lub zgłoszoną zgodnie z przepisami danego państwa) , który ukończył 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
  9. 2.9. W przypadku Dostawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną Umowa na obsługę Konta i Umowa Produktowa powinna być zawarta przez osobę uprawnioną do reprezentacji takiego przedsiębiorcy.
  10. 2.10. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  11. 2.11. Dostawca ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi opublikowanymi warunkami korzystania z Platformy przed rozpoczęciem korzystania z niej.
  12. 2.12. Jakiekolwiek niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa Administratora, innych Dostawców lub osób trzecich korzystanie z Platformy lub jakichkolwiek jej elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Platformy lub jej poszczególnych elementów poza przypadkami dozwolonymi przez prawo lub przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
  13. 2.13. Na stronach Platformy mogą być prezentowane również linki, Treści i prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Administratora usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługi, rejestracja i aktywacja Konta Dostawcy
  1. 3.1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Administrator zapewnia Dostawcom dostęp do następujących Usług:
   1. umożliwienie Dostawcy zamieszczania na Platformie Treści i Szkoleń w ramach limitu Przestrzeni Dyskowej, oferowania ich Użytkownikom oraz zawierania z Użytkownikami Umów Produktowych;
   2. zapewnienie dostępu do Przestrzeni Dyskowej, o pojemności wynikającej z wykupionego przez Dostawcę Pakietu;
   3. korzystanie z funkcjonalności Platformy dedykowanych do określonego Konta Dostawcy;
   4. rejestracja i obsługa Konta Dostawcy.
  2. 3.2. Dostęp do Usług, o których mowa w pkt 3.1. wymaga posiadania Konta Dostawcy.
  3. 3.3. Szczegółowa specyfikacja poszczególnych funkcjonalności Platformy, Usług, jak również rodzajów Kont i Pakietów publikowana jest na Platformie.
  4. 3.4. Dostawcę wiąże oferta aktualna na dzień składania zamówienia.
  5. 3.5. Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania Usług w formie Pakietów. Opis aktualnie dostępnych Pakietów każdorazowo znajduje się na stronie Platformy.
  6. 3.6. Administrator zastrzega sobie również prawo do prowadzenia jednorazowych lub okresowych akcji promocyjnych i rabatowych.
  7. 3.7. Utworzenie Konta Dostawcy jest odpłatne i wymaga wybrania przez Dostawcę określonego Pakietu oraz rodzaju Konta Dostawcy.
  8. 3.8. Czas dostępu do Konta (a zarazem, czas trwania Umowy na obsługę Konta określonego typu) określa wybrany przez Dostawcę Pakiet.
  9. 3.9. Utworzenie Konta wymaga:
   1. wskazania przez Dostawcę wybranego rodzaju Konta i Pakietu (o ile do danego Kotna oferowany jest Pakiet);
   2. wypełnienia przez Dostawcę formularza rejestracyjnego, obejmującego w szczególności wskazanie loginu i hasła do Konta oraz podanie danych Dostawcy wskazanych w formularzu rejestracji;
   3. zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
  10. 3.10. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Dostawca oświadcza i gwarantuje, iż wszelkie podane przez niego dane są poprawne oraz prawdziwe, a w przypadku, gdy Dostawca działa w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Dostawca oświadcza także, że jest odpowiednio umocowany do reprezentowania takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
  11. 3.11. W trakcie rejestracji Dostawca może dokonać wyboru preferowanej waluty rozliczeniowej, spośród opcji walut udostępnianych w ramach Platformy. Wykaz aktualnych opcji walut i ich kursów stosowanych przez Platformę udostępniany jest w ramach Platformy.
  12. 3.12. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie przez Dostawcę formularza online właściwego dla danego rodzaju Konta i wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego.
  13. 3.13. W trakcie rejestracji Dostawca powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
  14. 3.14. Pozytywne zakończenie procedury rejestracji potwierdzane jest poprzez przesłanie Dostawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zakończenia procedury utworzenia Konta.
  15. 3.15. Rozpoczęcie korzystania z Konta przez Dostawcę wymaga jego aktywacji poprzez kliknięcie przez w link aktywacyjny, który Dostawca otrzyma po pomyślnym przejściu procesu rejestracji Konta.

  [Rodzaje Kont Dostawcy oraz Pakiety]

  1. 3.16. Dla Dostawców dostępne są dwa typy Kont:
   1. Konto Firma Szkoleniowa/Trener
   2. Konto Autor/Wydawca.
  2. 3.17. Szczegółowa specyfikacja typów Kont, jak również przypisanej do Konta Przestrzeni Dyskowej znajduje się na Platformie. Dostawca przed dokonaniem wyboru Konta powinien dokładnie zapoznać się z opisem specyfikacji poszczególnych Kont w celu dokonania przez Dostawcę właściwego wyboru Konta.
  3. 3.18. Dostawca może także rozszerzyć swój dostęp do Platformy i zakres współpracy z Platformą biorąc udział w indywidualnym programie partnerskim. Szczegółowe warunki handlowe związane z udziałem w indywidualnym programie partnerskim wymagają kontaktu i uzgodnienia z Administratorem.

  [Konto Firma Szkoleniowa/Trener]

  1. 3.19. Konto typu Firma Szkoleniowa/Trener jest przeznaczone dla Dostawców zainteresowanych uzyskaniem możliwości prezentowania lub oferowania za pośrednictwem Platformy Szkoleń, w tym e-learningów, szkoleń i kursów stacjonarnych i Treści szkoleniowych (szkolenia w formie publikacji do ściągnięcia).
  2. 3.20. W ramach Konta typu Firma Szkoleniowa / Trener tworzone jest subkonto dla trenerów prowadzących Szkolenia w ramach oferty danego Dostawcy. Szczegółowy zakres funkcji i roli trenera został opisany w ramach Platformy w sekcjach pomocy w ramach panelu subkonta Trener oraz tabeli specyfikacji Kont.
  3. 3.21. Utworzenie Konta Firma Szkoleniowa/Trener ma charakter odpłatny i wymaga dokonania przez Dostawcę płatności, zgodnie z wybranym Pakietem. Konto Firma Szkoleniowa/Trener jest aktywowane po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Dostawcę.
  4. 3.22. Umowa na korzystanie z Konta typu Firma Szkoleniowa/Trener zawierana jest na czas oznaczony, zgodnie wykupionym Pakietem z momentem otrzymania przez Dostawcę potwierdzenia rejestracji Konta wraz z przypisanym Pakietem.

  [Konto Autor/Wydawca]

  1. 3.23. Administrator przewiduje możliwość nawiązania współpracy z Dostawcami zainteresowanymi wyłącznie publikowaniem Treści w ramach Platformy (w tym indywidualni autorzy i wydawcy). W celu przystąpienia do programu prosimy zgłosić taką chęć kontaktując się z Platformą na adresy kontaktowe zamieszczone w ramach Platformy w zakładce „Kontakt”. Administrator zastrzega sobie prawo do nawiązania współpracy z wybranymi autorami i wydawcami, jak również uzgadniania z poszczególnymi autorami i wydawcami indywidualnych warunków współpracy, w tym zasad rozliczeń.

  [Pełnomocnictwo dla Administratora]

  1. 3.24. W momencie założenia Konta Dostawcy, Dostawca udziela Administratorowi na czas posiadania Konta Dostawcy pełnomocnictwa do:
   1. pośredniczenia między Dostawcą a Użytkownikami w imieniu i na rzecz Dostawcy w zawieraniu umów za pośrednictwem Platformy, w tym Umów Produktowych;
   2. przyjmowania i potwierdzania zamówień na Treści i Szkolenia Dostawcy;
   3. wystawiania i przesyłania Użytkownikom w imieniu i na rzecz Dostawcy dokumentów sprzedażowych, w tym faktur VAT, dokumentów korygujących (korekty faktur), duplikatów faktur;
   4. przyjmowania od Użytkowników należnych Dostawcy płatności w imieniu i na rzecz Dostawcy;
   5. przyznawania Użytkownikom okresowych rabatów od Cen Całkowitych ustalonych przez Dostawców zgodnie z zasadami przewidzianymi w Cenniku;
   6. pośredniczenia między Użytkownikiem a Dostawcą w ewentualnych reklamacjach;
   7. odbierania w imieniu Dostawcy oświadczeń Użytkownika o odstąpieniu od zawartej przez Użytkownika z Dostawcą na odległość Umowy Produktowej oraz pośredniczenia między Dostawcą a Użytkownikami w ewentualnych zwrotach płatności.
  2. 3.25. Odwołanie przez Dostawcę pełnomocnictwa stanowi jednocześnie wypowiedzenie zawartej z Administratorem przez Dostawcę umowy na świadczenie Usług, w tym na prowadzenie Konta Dostawcy. Odwołanie pełnomocnictwa powinno nastąpić w formie i na adresy kontaktowe wskazane w pkt 11.4. niniejszego Regulaminu. Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne dopiero z chwilą rozliczenia zgodnie z Regulaminem wszystkich zawartych przez Dostawcę Umów z Użytkownikami, nie wcześniej niż wraz z upływem terminu wypowiedzenia, określonego w pkt 11.3.
  3. 3.26. Udzielenie Administratorowi przez Dostawcę pełnomocnictwa nie nakłada na Administratora obowiązku działania, chyba że taki obowiązek w sposób wyraźny wynika z brzmienia niniejszego Regulaminu.
 4. Oświadczenia i obowiązki Dostawcy
  1. 4.1. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że:
   1. prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową związaną z oferowaniem Szkoleń i Treści z zakresu zarządzania bezpieczeństwem działalności gospodarczej lub bezpieczeństwem fizycznym czy personalnym;
   2. przysługuje mu odpowiedni zakres uprawnień do utworów wykorzystywanych przez niego w ramach Platformy, w szczególności Treści i Szkoleń, a także wszelkich oznaczeń, logotypów i znaków towarowych, wykorzystywanych przez Dostawce w ramach Platformy, zapewniający możliwość legalnego zamieszczania tych Treści i Szkoleń na Platformie oraz zapewniający możliwość legalnego korzystania z tych Treści Szkoleń w ramach Platformy przez Administratora i Użytkowników;
   3. wykorzystanie ich w ramach Platformy nie stanowi naruszenia prawa, naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych, jak również nie narusza dobrych obyczajów.
  2. 4.2. Dostawca zobowiązuje się do:
   1. korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem (w tym do nieumieszczania w ramach Platformy jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem) i postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Użytkownika oraz do nienaruszania praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, a w szczególności uprawnień Administratora oraz Użytkowników;
   2. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Platformie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub reklam;
   4. podawania danych i informacji zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
   5. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, poinformowanie Administratora o takich zmianach niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Dostawcy;
   6. zachowania w tajemnicy hasła i loginu Konta Dostawcy używanego do logowań w ramach Platformy oraz nieudostępniania go innym osobom;
   7. powstrzymania się od publikowania w jakikolwiek sposób w ramach Platformy jakichkolwiek treści (w tym w szczególności tekstów, grafik lub filmów) naruszających prawo, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, jak również jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych;
   8. oferowania i prowadzenia sprzedaży Treści i Szkoleń, a także realizacji umów na zakup Treści i Szkoleń zawartych z Użytkownikami zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Użytkownika, a także zgodnie z dobrymi obyczajami, najlepszymi praktykami handlowymi, bez naruszania praw osób trzecich;
   9. wykonania względem Użytkowników wszelkich obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności wynikających z przepisów o ochronie konsumenta (w szczególności: obowiązki informacyjne, obowiązek respektowania prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, obowiązek zwrotu płatności na rzecz Konsumenta);
   10. prezentowania oferowanych Treści i Szkoleń w sposób rzetelny, prawdziwy, zgodny z przepisami prawa, z zachowaniem dobrych obyczajów oraz bez naruszania praw osób trzecich;
   11. stosowania formatu i sposobu prezentacji Treści i Szkoleń w ramach Platformy określonych przez Administratora;
   12. prowadzenia sprzedaży w ramach Platformy jedynie Treści i Szkoleń spełniających wymagania określone przez Administratora;
   13. powstrzymywania się od przyjmowania płatności od Użytkowników, w całości lub w części, z tytułu Umów Produktowych zawartych za pośrednictwem Platformy z pominięciem Administratora;
   14. rozpatrywania reklamacji Użytkowników nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
   15. niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich problemach związanych z obsługą Użytkownika oraz przerwach w dostarczaniu Szkoleń i Treści;
   16. współdziałania z Administratorem, w tym odpowiadania na pytania i korespondencję kierowaną przez Administratora do Dostawcy;
   17. niezwłocznego informowania Administratora o reklamacjach od Użytkowników oraz odstąpieniu przez Użytkownika od umowy zawartej ze Dostawcą, nie później niż w terminie 48h od otrzymania reklamacji lub oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu;
   18. korzystania z Platformy i wszystkich jego elementów w sposób, który nie będzie wywoływał wrażenia, że Dostawca jest jakkolwiek inaczej niż poprzez zawarcie umowy na podstawie niniejszego Regulaminu powiązany z Administratorem, w tym w szczególności wrażenia, że Administrator ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Dostawcy wobec Użytkowników;
   19. przetwarzania wszelkich danych osobowych i danych wrażliwych Użytkowników w sposób zgodny z przepisami prawa.
 5. Zawieranie Umów z Użytkownikami przez Dostawcę
  1. 5.1. Zasady, tryb i moment zawarcia przez Użytkownika z Dostawcą Umowy Produktowej, określa pkt VII Regulaminu Użytkownika, który wiąże Dostawcę.
 6. Płatności i rozliczenia

  [Opłaty od Dostawców]

  1. 6.1. Dostęp do Usług, w tym rejestracja Konta Dostawcy, zakup Pakietu oraz Przestrzeni Dyskowej może mieć charakter odpłatny.
  2. 6.2. Każdorazowo informacja o odpłatnym charakterze Usług oraz informacja o całkowitej cenie wskazywana jest w ramach Platformy.
  3. 6.3. Wymaganą formą płatności jest przedpłata.
  4. 6.4. Płatności Dostawca dokonuje na konto bankowe Administratora wskazane w potwierdzeniu rejestracji.
  5. 6.5. Administrator publikuje na Platformie aktualny opis dostępnych metod płatności. Dokonywanie transakcji za pomocą zewnętrznych operatorów płatności (np. PayPal, Przelewy 24, Pay-U) odbywa się na zasadach określonych przez zewnętrznych operatorów płatności. Odpowiedzialność za przeprowadzenie transakcji ponosi zewnętrzny operator płatności.
  6. 6.6. Termin płatności wskazywany jest każdorazowo w opisie zamawianej Usługi lub zamawianego Pakietu. Zamówienie nieopłacone w podanym terminie zostaje automatycznie anulowane.
  7. 6.7. Dostawca powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji.
  8. 6.8. Dostawca w celu dokonania płatności otrzyma instrukcję lub dokument sprzedażowy stanowiący podstawę do dokonania przedpłaty. Dokument taki może mieć formę elektroniczną.
  9. 6.9. Ceny podawane są w złotych polskich lub w walucie wybranej przez Dostawcę w trakcie rejestracji Konta, spośród dostępnych opcji walut.
  10. 6.10. Możliwość zmiany waluty jest blokowana wraz z momentem dokonania pierwszej płatności. Od tego momentu Dostawca może posługiwać się tylko jedną walutą dokonując zakupów w ramach Platformy.
  11. 6.11. Opcje dostępnych walut mogą być uzależnione od wybranej przez Dostawcę metody płatności.
  12. 6.12. W ramach Platformy publikowany jest aktualny przelicznik walut. Tabela przeliczników walut może ulegać zmianie w czasie w związku ze zmianą notowań kursów walut na rynkach lokalnych i rynku międzynarodowym.
  13. 6.13. Ceny brutto produktów prezentowanych w ramach Platformy są zależne od kraju rezydencji Dostawcy (weryfikacja VIES - UE Vat number verification) wybranego w rejestracji. Ceny domyślnie zawierają podatek VAT w wysokości 23%, obowiązujący w Polsce. Korygowany jest on po weryfikacji kraju rezydencji Dostawcy.
  14. 6.14. Dostawca przebywający tymczasowo poza krajem rezydencji może potwierdzić swój wybór przez podanie numeru telefonu, który został zarejestrowany w kraju wybranym przy rejestracji (kraj rezydencji). Na podany numer zostanie wysłany SMS z hasłem, które służy potwierdzeniu kraju rezydencji Dostawcy.
  15. 6.15. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i odmowy realizacji płatności w przypadku stwierdzenia, że dane Dostawcy podane przy składaniu zamówienia, a w szczególności dane dotyczące rezydencji podatkowej, są nieprawidłowe lub nieprawdziwe.
  16. 6.16. Administrator może wystawiać i przesyłać faktury VAT Dostawcom w formie elektronicznej, na co Dostawca wyraża zgodę.

  [Prowizja i rozliczenie Kwoty do wypłaty]

  1. 6.17. Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt 6.1.-6.16. powyżej, Administratorowi przysługuje od Dostawcy wynagrodzenie w formie Prowizji z tytułu umożliwienia Dostawcy zawarcia z danym Użytkownikiem Umowy Produktowej za pośrednictwem Platformy.
  2. 6.18. Wysokość, sposób obliczenia Prowizji a także okresy rozliczeń z Dostawcami zostały określone w ramach zakładki Jak działa Portal, w sekcji konta, cennik, rejestracja, na stronie internetowej Platformy.
  3. 6.19. Specjalne warunki współpracy oraz rozliczeń między Dostawcą i Administratorem możliwe są po przystąpieniu przez Dostawcę do programu partnerskiego. Indywidualne warunki współpracy muszą być przyjąć zaakceptowaną przez obydwie Strony formę pisemną lub dokumentową.
  4. 6.20. Administrator może wystawiać i przesyłać faktury VAT Dostawcom w formie elektronicznej, na co Dostawca wyraża zgodę.

  [Pominięcie Administratora w płatnościach]

  1. 6.21. Zakazane jest przyjmowanie przez Dostawcę od Użytkowników, w całości lub w części, płatności z tytułu umów z Użytkownikami zawartych za pośrednictwem Platformy z pominięciem Administratora. Przyjęcie takiej płatności przez Dostawcę nie pozbawia Administratora prawa do Prowizji, a ponadto stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i podstawę natychmiastowego rozwiązania umowy na świadczenie Usług, w tym na prowadzenie Konta Dostawcy.
  2. 6.22. Powyższa zasada nie ogranicza możliwości Dostawcy co do sprzedaży swoich produktów i usług poprzez inne kanały dystrybucji.

  [Rozliczenie w przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem]

  1. 6.23. W przypadku, gdy Użytkownik będący Konsumentem skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy Produktowej zawartej z Dostawcą rozliczenie płatności między Dostawcą a Administratorem nastąpi według poniższych zasad:
   1. Dostawca nie będzie zobowiązany do zapłaty Prowizji Administratorowi;
   2. Administrator zwróci Użytkownikowi Cenę Całkowitą w odniesieniu do Szkolenia/Treści, którego dotyczy odstąpienie;
   3. jeśli Dostawca otrzymał od Administratora Kwotę do wypłaty, Dostawca zwróci Administratorowi tę kwotę w terminie 7 dni od otrzymania od Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość z danym Dostawcą. Zwrot tej kwoty nastąpi na rachunek bankowy Administratora podany w ramach zakładki „kontakt”.

  [Zmiana wysokości Prowizji lub zasad rozliczeń]

  1. 6.24. Administrator może w każdym czasie zmienić wysokość opłat i Prowizji pobieranych od Dostawcy oraz zasady rozliczeń, w tym dokonać zmian terminów płatności. W takim przypadku Administrator dokonuje zmiany Regulaminu w trybie określonym w pkt XIV Regulaminu, powiadamiając o tym Dostawcę na zasadach określonych w pkt XIV Regulaminu.
 7. Prawa własności intelektualnej
  1. 7.1. Dostawca oświadcza, iż przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, zgody lub licencje zapewniające możliwość legalnego udostępnienia i wykorzystania Treści i Szkoleń w ramach Platformy, a także zapewniające Administratorowi oraz Użytkownikom możliwości ich zgodnego z prawem korzystania w ramach Platformy. Dostawca w szczególności oświadcza, że najpóźniej z momentem zamieszczenia na Platformie danego Treści lub Szkolenia posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie lub licencje do Treści i Szkoleń, zamieszczanych przez Dostawcę w ramach Platformy, jak i ich poszczególnych elementów oraz prawa do oznaczeń, logotypów i znaków towarowych, wykorzystywanych przez Dostawcę o w ramach Platformy.
  2. 7.2. Dostawca oświadcza również, że jakiekolwiek udostępniane w ramach Platformy Treści, Szkolenia lub ich poszczególne elementy, jak również oznaczenia, logotypy, znaki towarowe nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich (majątkowych i osobistych), praw własności przemysłowej, dóbr osobistych, a także nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji.
  3. 7.3. Dostawca udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie wszelkich utworów udostępnionych przez Dostawcę w ramach Platformy (w szczególności Treści i Szkoleń) w celu promocji tych Treści i Szkoleń w ramach Platformy, prezentowania Treści i Szkoleń w ramach Platformy, oferowania Treści i Szkoleń w ramach Platformy oraz zapewnienia realizacji umów z Użytkownikami, w tym udostępniania Treści i Szkoleń Użytkownikom za pomocą Platformy.
  4. 7.4. Ponadto Dostawca udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z oznaczeń, logotypów oraz znaków towarowych Dostawcy w celu promocji tych Treści i Szkoleń w ramach Platformy, prezentowania Treści i Szkoleń w ramach Platformy, oferowania Treści i Szkoleń w ramach Platformy oraz zapewnienia realizacji umów z Użytkownikami.
  5. 7.5. Licencje, o których mowa w pkt 7.3. i 7.4. powyżej obejmują następujące pola eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie egzemplarzy, w tym także techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;
   3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub przedmiotu praw własności przemysłowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet i w mediach tradycyjnych.
  6. 7.6. Zasady korzystania z Treści przez Użytkownika określa Regulamin Użytkownika. Dostawca może jednak określić szczegółowe warunki licencyjne dla Użytkownika w zakresie korzystania z Treści w formie programów komputerowych, poprzez ich publikację na Platformie w ramach panelu Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest zapewnić Użytkownikowi możliwość zapoznania się z tymi warunkami przed złożeniem zamówienia. Warunki licencyjne dla Użytkownika nie mogą naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Użytkownika, jak również obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie praw konsumenta. Administrator zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji.
  7. 7.7. Licencje, o których mowa powyżej, udzielane są od chwili umieszczenia przedmiotu licencji w ramach Platformy na czas trwania Umowy na obsługę Konta Dostawcy, a po jej zakończeniu – przez okres korzystania przez Użytkowników z Treści Dostawcy.
  8. 7.8. Z uwagi na specyfikę Platformy i konieczność zapewnienia Użytkownikom nieprzerwanego i niezakłóconego korzystania z Treści w ramach Platformy licencje, o których mowa powyżej nie mogą zostać wypowiedziane przez Dostawcę, także w przypadku zakończenia przez Dostawcę współpracy z Administratorem, na co Dostawca wyraża zgodę (licencja niewypowiadalna). Na wypadek, gdyby stwierdzono za bezskuteczne uznanie ww. licencji za niewypowiadalną Dostawca zobowiązuje się do ich niewypowiadania przez okres wskazany w pkt 7.7. powyżej. Dostawca również oświadcza i zapewnia, że nie naruszy ww. zobowiązania i nie dokona wypowiedzenia licencji, przed upływem ww. terminów. W przypadku gdyby Dostawca naruszył ww. zobowiązanie i wypowiedział wskazane powyżej licencje, Administrator i Dostawca ustalają 10-letni termin wypowiedzenia umowy licencyjnej, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Ponadto, w takim przypadku Dostawca ponosi wobec Użytkowników oraz Administratora pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność finansową za naruszenie zobowiązania do niewypowiadania ww. licencji. W szczególności, gdy Administrator poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami osób trzecich, w tym Użytkowników lub gdy Administrator poniesie szkodę z tego tytułu, Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora oraz naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu przez Administratora lub osoby trzecie.
  9. 7.9. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem, na polach eksploatacji określonych powyżej.
  10. 7.10. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że żaden podmiot nie będzie wykonywał względem Administratora autorskich praw osobistych w odniesieniu do przedmiotów licencji, o których mowa w powyżej.
  11. 7.11. Dostawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do udzielenia licencji na zasadach, o których mowa powyżej i zobowiązuje się zapewnić, że będą mu one przysługiwały przez cały okres współpracy z Administratorem, w tym przez czas posiadania Konta Dostawcy na Platformie. Dostawca ponadto oświadcza i zapewnia, że wobec Administratora nie będą kierowane jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem praw do utworów lub praw własności przemysłowej przez jakiekolwiek osoby trzecie, w związku z korzystaniem przez Dostawcę z Platformy, w tym udostępnieniem przez Dostawcę na Platformie jakichkolwiek Treści i Szkoleń. W przypadku, gdy Administrator poniesie jednak jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami osób trzecich lub gdy Administrator poniesie szkodę z tego tytułu, Dostawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora oraz naprawienia szkody poniesionej przez Administratora z tego tytułu.
  12. 7.12. Dostawca zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich ewentualnych roszczeniach osób trzecich związanych z Treściami lub Szkoleniami, jak również o utracie ewentualnych praw do Treści lub Szkoleń. Dostawca zobowiązany jest także współdziałać z Administratorem w celu wyjaśnienia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
 8. Poufność
  1. 8.1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne Administratora.
  2. 8.2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje odnoszące się do działalności Administratora, a w szczególności informacje organizacyjne, handlowe, finansowe (w tym dotyczące warunków finansowych współpracy z Administratorem), prawne, techniczne i inne informacje mające wartość gospodarczą, które dotrą do wiadomości Dostawcy lub w których posiadaniu Dostawca znajdzie się w trakcie lub wskutek współpracy z Administratorem.
  3. 8.3. Powyższy obowiązek nie dotyczy informacji:
   1. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
   2. których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;
   3. które są powszechnie znane;
   4. w których posiadanie Dostawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji od Administratora.
  4. 8.4. Powyższe zobowiązanie do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy obejmuje czas współpracy Dostawcy z Administratorem, w tym czas posiadania Konta Dostawcy w ramach Platformy oraz okres 12 miesięcy od ustania tej współpracy.
 9. Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych Dostawców będącymi osobami fizycznymi
  1. 9.1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W celu realizacji wymogów bezpieczeństwa Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. 9.2. Zasady przetwarzania w ramach Platformy danych osobowych oraz ochrony prywatności Dostawców posiadających status osób fizycznych są opisane w Polityce Prywatności, z którą można zapoznać się na stronach Platformy.
 10. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Dostawcę
  1. 10.1. Dostawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przepisami ustaw mających na celu zapewnienie stosowania RODO, a także zgodnie z wytycznymi organów nadzoru.
  2. 10.2. Dostawcy są niezależnymi od Administratora administratorami danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów RODO oraz we własnym zakresie odpowiadają za zgodność przetwarzania danych osobowych Użytkowników z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO. Dostawca w szczególności zobowiązany jest samodzielnie wykonać obowiązki wynikających z RODO, w tym obowiązki względem osób, których dane osobowe są przetwarzane, a w tym samodzielnie realizować obowiązki informacyjne wobec tych osób, a także samodzielnie realizować wynikające z RODO prawa tych osób.
  3. 10.3. Administrator nie odpowiada za wywiązanie się przez Dostawcę ze spoczywających na nim obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności z RODO.
  4. 10.4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodność przetwarzania danych osobowych Użytkowników z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  5. 10.5. W przypadku, gdy w stosunku do Administratora zostaną skierowane roszczenia lub żądania osób, których dane osobowe dotyczą, w związku z niezgodnym z prawem pozyskaniem i przetwarzaniem tych danych przez Dostawcę, Dostawca zobowiązany jest pokryć każdą szkodę, a także wszelkie koszty, wydatki, które Administrator poniesie albo może ponieść, lub za które może stać się odpowiedzialny w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, skargą czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem, prowadzonym w związku z niezgodnym z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzaniem tych danych przez Dostawcę.
 11. Wypowiedzenie umowy, zawieszenie lub zablokowanie Konta Dostawcy
  1. 11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy na świadczenie Usług oraz prowadzenie Konta Dostawcy, jak również prawa do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Dostawcy (w tym poprzez zawieszenie lub zablokowanie Konta Dostawcy) w przypadku naruszenia przez Dostawcę niniejszego Regulaminu, Regulaminu Użytkownika, przepisów prawa, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, a także gdy Dostawca w inny sposób naruszy interesy Administratora, a w szczególności w przypadku, gdy:
   1. Dostawca nie realizuje lub nienależycie realizuje Umowę Produktową z Użytkownikiem;
   2. Dostawca pobiera od Użytkownika płatności z tytułu Treści lub Szkoleń sprzedanych za pośrednictwem Platformy z pominięciem Administratora;
   3. Dostawca zamieści Treści lub Szkolenia z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności z naruszeniem praw autorskich;
   4. Dostawca nie zwróci Administratorowi w terminie wynikającym z niniejszego Regulaminu przekazanej Dostawcy Kwoty do wypłaty w przypadku, gdy zaistnieje podstawa zwrotu Użytkownikowi dokonanych płatności;
   5. jakiekolwiek oświadczenia Dostawcy są nieprawdziwe;
   6. Treści lub Szkolenia nie spełniają wymagań określonych przez Administratora;
   7. Dostawca prowadzi za pomocą Platformy działania promocyjno-reklamowe bez uprzedniej zgody Administratora;
   8. Dostawca naruszy zasady poufności, przetwarzania lub ochrony danych osobowych lub też gdy naruszy prawa Użytkowników wynikające z przepisów prawa, w tym wynikające z przepisów o ochronie praw Konsumentów;
   9. Dostawca będzie podejmował jakiekolwiek działania naruszające dobra osobiste, w tym dobre imię lub wizerunek Administratora lub też gdy Dostawca w inny sposób naruszy interesy Administratora lub Użytkowników.
  2. 11.2. W przypadkach, o których mowa powyżej Administrator może według własnego wyboru wypowiedzieć umowę na świadczenie Usług zawartą z Dostawca, w tym na prowadzenie Konta, a także zawiesić w całości lub w części świadczenie usług wobec Dostawcy, w tym poprzez zablokowanie Konta Dostawcy. Powyższe nie ogranicza innych uprawnień Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym możliwości dochodzenia od Dostawcy odszkodowania. Dostawcy nie przysługują w związku z tym żadne roszczenia względem Administratora.
  3. 11.3. Niezależnie od powyższego, Dostawca nie może rozwiązać Umowy na prowadzenie Konta Dostawcy przed upływem okresu subskrypcji. Rozwiązanie tej umowy wymaga zgody Administratora. W tym celu Dostawca powinien skontaktować się z Administratorem.
  4. 11.4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Konta Dostawcy powinny być przesłane drugiej stronie pod rygorem nieważności na piśmie lub pocztą elektroniczną na poniżej wskazane adresy kontaktowe:
   1. dla Administratora – na adres e-mail biuro@biznesbezprzerwy.pl lub biuro@rescon-instytut.org lub pisemnie na adres Administratora podany w Regulaminie;
   2. dla Dostawcy – na adres e-mail podany przez niego przy założeniu Konta Dostawcy lub pisemnie na adres Dostawcy podany przy rejestracji.
  5. 11.5. Rozwiązanie umowy z Dostawcą, niezależnie od powodu, w tym usunięcie Konta Dostawcy, nie wpływa na obowiązywanie udzielonych przez Dostawcę Administratorowi lub Użytkownikom licencji, o których mowa w rozdziale VII niniejszego Regulaminu, a także na obowiązywanie Umów Produktowych zawartych przez Dostawcę z Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy, jak również na możliwość korzystania przez Użytkowników z Treści udostępnionych przez Dostawcę w ramach Platformy, przez rozwiązaniem Umowy na obsługę Konta Dostawcy.
 12. Odpowiedzialność
  1. 12.1. Administrator dokłada starań w celu przeciwdziałania przerwom w działaniu Platformy i zapewnieniu ciągłości działania Platformy.
  2. 12.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy wynikające z wadliwego funkcjonowania infrastruktury lub systemów informatycznych / teleinformatycznych po stronie Dostawcy.
  3. 12.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub brak dostępności Platformy jeśli było ono wynikiem niespełnienia przez Dostawcę wymagań, o których mowa w pkt II Regulaminu.
  4. 12.4. W najszerszym zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Dostawcy, zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.
  5. 12.5. Platforma jest udostępniana Dostawcy w takiej formie i jakości w jakiej się znajduje (as xis). Administrator nie gwarantuje dostępności określonych funkcjonalności Platformy. Administrator zastrzega sobie również prawo do zmian funkcjonalnych Platformy, w tym zastosowania nowych rozwiązań technicznych.
  6. 12.6. Administrator nie gwarantuje Dostawcy określonego poziomu dostępności Platformy i nie odpowiada za przerwy techniczne w działalności Platformy.
  7. 12.7. Administrator nie jest stroną Umowy Produktowej zawieranej przez Dostawcę za pośrednictwem Platformy z Użytkownikiem. Stroną tej umowy jest Użytkownik i Dostawca. W konsekwencji odpowiedzialność wobec Użytkownika za szkody związane z zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem takiej umowy ponosi jedynie Dostawca, który zawarł Umowę z Użytkownikiem.
  8. 12.8. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za działania Użytkowników wobec Dostawców.
  9. 12.9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za Treści i Szkolenia udostępniane przez Dostawców, w tym w szczególności za dostępność, jakość i terminowość wykonywania zobowiązań, a także za zgodność z prawem Treści i Szkoleń udostępnianych przez Dostawców, jest Dostawca, który udostępnił określone Szkolenie lub Treści.
  10. 12.10. Administrator nie weryfikuje Treści i Szkoleń zamieszczanych na Platformie przez Dostawców i nie odpowiada w określonym przez przepisy prawa zakresie, za treści przekazywane i publikowane przez Dostawców, w tym za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność i użyteczność. Wyłączną decyzję o zamieszczeniu na Platformie Treści lub Szkoleń podejmuje Dostawca.
  11. 12.11. W przypadku uzyskania przez Administratora wiedzy, że zamieszczone przez Dostawcę Treści lub Szkolenia naruszają przepisy prawa lub prawa osób trzecich, Administrator uprawniony jest do usunięcia poszczególnych Treści lub Szkoleń z Platformy.
  12. 12.12. Administrator nie rekomenduje Użytkownikom skorzystania z usług konkretnego Dostawcy. Skorzystanie przez Użytkownika z produktów lub usługi danego Dostawcy zależy tylko od decyzji Użytkownika. Administrator nie gwarantuje Dostawcom dokonania sprzedaży określonych Treści lub Szkoleń za pośrednictwem Platformy lub, że Dostawca uzyska konkretny wynik sprzedażowy.
  13. 12.13. Dostawca ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa, Regulaminu, Regulaminu Użytkownika, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Dostawcy. Jeżeli w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Administrator będzie zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym także Użytkownika), lub zostanie na niego nałożona jakakolwiek kara, Dostawca będzie zobowiązany do zwrócenia jej Administratorowi, co nie wyłącza prawa Administratora do żądania odszkodowania w pozostałym zakresie.
 13. Zgłoszenia dotyczące działania Platformy i reklamacje Użytkowników
  1. 13.1. Dostawca może zgłaszać do Administratora wszelkie sugestie i uwagi dotyczące działania Platformy na adres poczty elektronicznej Administratora. Administrator odpowie na zgłoszenie lub uwagi Administratora możliwie najszybciej.
  2. 13.2. Za rozpatrzenie reklamacji Użytkowników dotyczących Szkoleń lub Treści Dostawcy odpowiedzialny jest Dostawca.
  3. 13.3. Dostawca zobowiązany jest rozpatrywania reklamacji Użytkowników najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami prawa o ochronie Konsumentów.
  4. 13.4. Dostawca zobowiązany jest przesłać Administratorowi treść reklamacji Użytkownika, jak również odpowiedź Dostawcy o na reklamację Użytkownika.
  5. 13.5. Jeżeli Dostawca nie akceptuje stanowiska Użytkownika wyrażonego w reklamacji, zarówno Dostawca jak i Użytkownik mogą zwrócić się do Administratora o wyrażenie opinii co do zasadności reklamacji. Opinia Administratora nie jest wiążąca dla Użytkownika i Dostawcy.
 14. Zmiany Regulaminu
  1. 14.1. Administrator może dokonywać zmian w każdym czasie treści niniejszego Regulaminu, w szczególności polegających na:
   1. zamianie zakresu świadczonych Usług,
   2. zmiana wysokości opłat i Prowizji,
   3. zmiana funkcjonalności Konta, w tym przypisanej do Konta Przestrzeni Dyskowej,
   4. zmiana zasad rozliczeń ze Dostawcami, w tym zmianie Cennika oraz wysokości Prowizji.
  2. 14.2. Informacja o zmianie Regulaminu, wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przekazana Dostawcy nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta Dostawcy. W przypadku gdy Dostawca nie akceptuje zmian w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy na prowadzenie Konta w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu.
 15. Postanowienia końcowe
   1. 15.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2019 r.
   2. 15.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
   3. 15.3. Prawem właściwym do regulowania stosunków prawnych między Dostawcą a Administratorem jest prawo polskie.
   4. 15.4. Aktualny Regulamin w polskiej i angielskiej wersji językowej jest publikowany na stronie internetowej domeny biznesbezprzerwy.pl / businessnonstop.eu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
   5. 15.5. Ilekroć w Regulaminie lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Dostawcy z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail Administratora.
   6. 15.6. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
   7. 15.7. Rozstrzyganie wszelkich sporów między Administratorem a Dostawcami, w tym związanych z korzystaniem z Platformy lub dotyczących umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, następuje przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
   8. 15.8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin Użytkownika, który wiąże Dostawcę w zakresie wszelkich postanowień, które określają zasady postępowania Dostawcy, obowiązki Dostawcy wobec Użytkowników lub zasady zawierania umów Dostawcy z Użytkownikami. W szczególności, Dostawca związany jest postanowieniami pkt VII (Zamówienia Treści lub Szkoleń), pkt IX (Płatności), pkt XI (Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem) oraz pkt XIII (Reklamacje i spory) Regulaminu Użytkownika.
  Tabela walut – przeliczniki obowiązujące na portalu

  data publikacji: 23 maja 2018
  okres obowiązywania: do odwołania / publikacji nowej Tabeli
  przeliczników walut

  Użytkownik korzystający z treści dostępnych w Portalu ma do wyboru kilka metod płatności oraz 4 waluty rozliczeniowe.

    • Zakupów treści płatnych może dokonać wyłącznie Użytkownik Portalu, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji oraz weryfikacji w systemie VIES.
    • Płatności za pobierane treści mogą być dokonywane przez Użytkowników w dowolnej, dostępnej dla danego produktu walucie, jednak pod warunkiem akceptacji przez Użytkownika Regulaminów opublikowanych w Portalu, w tym w szczególności poniższej Tabeli walut.
    • Tabela przeliczników walut może ulegać zmianie w czasie w związku ze zmianą notowań kursów walut na rynkach lokalnych i rynku międzynarodowym. Użytkownik dokonując zakupu treści płatnej akceptuje ceny i sposób przeliczania wartości do zapłaty wg. aktualnie obowiązującej Tabeli przeliczników walut.
    • Tabela przeliczników walut publikowana jest jako załącznik do dokumentu: Regulamin dostarczania, publikowania i użytkowania treści, materiałów i usług oraz Tabela przeliczników walut. Data publikacji oraz termin ważności jakimi opatrzony jest niniejszy dokument stanowią podstawę do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze sposobu przeliczania walut przez Portal.

  Płatność za pobierane treści może być dokonywana poprzez serwisy transakcyjne współpracujące z Portalem (Przelewy24, Przelew bankowy, PayU – dla waluty polskiej PLN, a także Pay-Pal– dla walut: GBP, EUR i USD) lub za pośrednictwem przelewu bankowego.

  W przypadku stosowania przez dostawców usług indywidualnych narzędzi transakcyjnych (Program Partnerski) wszelkie przeliczniki walut odbywać muszą się zgodnie z niniejszą Tabelą przeliczników walut.

  Wszelkie uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać na adres biuro@biznesbezprzerwy.pl lub w jęz. angielskim na adres office@businessnonstop.eu