Nastąpiła aktualizacja Portalu Biznesbezprzerwy.pl
Prosimy o przeładowanie strony w celu prawidłowego załadowania serwisu
Przeładuj stronę
Platforma wspierania bezpieczeństwa
i budowania odporności przedsiębiorstw
Regulamin
dostarczania, publikowania i użytkowania treści, materiałów i usług oraz Tabela przeliczników walut
data publikacji: 10-07-2017
okres obowiązywania: do odwołania

 

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

   

  Portal biznesbezprzerwy.pl (dalej: "Portal" lub “Serwis”) jest udostępniany przez właściciela i zarządzającego Serwisem biznesbezprzerwy.pl., z siedzibą przy Ul. A. Branickiego 14/25 02-972 Warszawa, NIP 9521256764; (zwanego dalej: "Właściciel(em) lub Zarządzającym").

  1. Serwis obejmuje:

   • usługi elektroniczne I internetowe udostępniane przez Właściciela we własnym imieniu w domenie internetowej biznesbezprzerwy.pl lub businessnonstop.eu oraz subdomenach

   • usługi elektroniczne I internetowe udostępniane przez Właściciela w imieniu Partnerów handlowych, w domenach i subdomenach tych Partnerów. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

  2. W zakresie serwisu udostępniane są treści informacyjne o tematyce ekonomiczno-biznesowej, edukacyjnej, promocyjnej i reklamowej w obszarach tematycznych obejmujących działalność Serwisu.

  3. Portal przeznaczony jest dla twórców i odbiorców treści zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, budowaniem odporności organizacji i rozwojem biznesu.

  4. Korzystanie z Portalu może odbywać się na podstawie niniejszych Warunków, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, oznaczonych w formie pisemnej w aktualnej wersji niniejszego dokumentu.

  5. Warunki użytkowania Serwisu dostępne są w językach polskim i angielskim na stronach businessnonstop.eu oraz www.biznesbezprzerwy.pl (wersja PL).

  6. Poprzez skorzystanie z dowolnej usługi oferowanej przez Serwis lub odwiedzenie strony internetowej Portalu, Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zasad zawartych w tym dokumencie oraz dokumentach towarzyszących i wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o warunki wyszczególnione w najnowszej wersji dokumentów opublikowanych w danym momencie na stronach Portalu.

  7. Prawem właściwym do regulowania stosunków prawnych między użytkownikami Portalu a jego Właścicielem jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy, zlokalizowane w miejscu siedziby Właściciela.

   

 • Szczegółowe zasady wykorzystania Serwisu i usług udostępnianych w domenach należących do Portalu. Warunki korzystania z kont Użytkowników.

   

  1. REJESTRACJA - informacje podstawowe

   Zasoby Portalu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych, którzy wybrali jeden z planów (kont) dostępu.

   Sama rejestracja jest bezpłatna i umożliwia dostęp do wybranych, ograniczonych zasobów. Większość treści zamieszczonej we wszystkich 3 sekcjach Portalu dostępna jest po wykupieniu jednego z pakietów dostępowych i wyborze odpowiedniego rodzaju konta Użytkownika.

   • 1.1 Użytkownik Anonimowy

    ANONIM (niezarejestrowany), ma dostęp tylko do bardzo ograniczonej bazy treści i usług; nie ma możliwości zakupu treści, brania udziału w szkoleniach (nawet darmowych) czy pobierania aplikacji. Widzi ceny, które nie uwzględniają żadnych planów promocyjnych ani ofert specjalnych przeznaczonych dla innych typów kont. Ceny te zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

   • 1.2 Adres e-mail.

    Użytkownik, który dokona rejestracji w Portalu, niezależnie od rodzaju konta dostępowego, które wybrał podaje adres e-mail, który od tej pory stanowi jego unikalny zestaw systemowych znaków identyfikacyjnych. Adres ten nie może zostać wykorzystany przez Użytkownika w Portalu ponownie, np. w celu założenia innych, nowych kont dla dostawców usług lub korzystających z treści.

   • 1.3 Rejestracja konta, ceny i weryfikacja podatku VAT

    • Ceny brutto produktów oferowanych przez Portal są zależne od kraju rezydencji Użytkownika (weryfikacja VIES - UE Vat number verification) wybranego w rejestracji.
     Domyślnie Użytkownikom przypisywany jest podatek VAT w wysokości 23%, obowiązujący w Polsce. Korygowany jest on po weryfikacji kraju rezydencji Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wybierze kraj niezgodny z numerem IP, jest zobowiązany do jego potwierdzenia przez podanie hasła wysłanego w wiadomości SMS lub może zaakceptować stawkę VAT 23%.
    • Użytkownik przebywający tymczasowo poza krajem rezydencji może potwierdzić swój wybór przez podanie numeru telefonu, który został zarejestrowany w kraju wybranym przy rejestracji (kraj rezydencji). Na podany numer zostanie wysłany SMS z hasłem. Użytkownik ma 3 próby na wprowadzenie prawidłowego hasła. W przypadku niepowodzenia, użytkownik musi zaakceptować stawkę VAT 23% lub zrezygnować z usług Portalu.
    • Wybór faktury do zamówienia wiąże się z obowiązkowym podaniem pełnych danych firmy / prowadzonej działalności. Przy wyborze opcji faktury sprawdzana jest prawidłowość podanych danych firmowych (w tym nr. identyfikacji podatkowej NIP / VAT UE itp.). Weryfikacja adresu IP nie musi być przeprowadzona.
    • W danych do faktury znajduje się obowiązkowe pole: Kraj (rezydencji). Jeżeli użytkownik wybierze kraj: Polska, musi wpisać prawidłowy numer NIP. Numer NIP jest weryfikowany automatycznie przez automatyczny system weryfikacji Portalu.
    • Jeżeli użytkownik wybiera kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wpisania prawidłowego numeru VAT EU, który jest weryfikowany przez Portal (weryfikacja VIES - UE Vat number verification).
    • Jeżeli użytkownik wybierze kraj spoza Unii Europejskiej, numer VAT nie jest identyfikowany. Sprawdzany jest numer IP, który musi odpowiadać krajowi rezydencji wybranemu przez Użytkownika.
    • Podczas procesu rejestracji, Użytkownik wybiera jedną walutę preferencyjną, w której będą wyświetlane ceny produktów. Funkcja zmiany waluty wyświetlania/płatności zamówienia dostępna jest w zakładce Profil.
    • Możliwość zmiany waluty jest blokowana wraz z momentem dokonania pierwszej płatności. Od tego momentu Użytkownik może posługiwać się tylko jedną walutą dokonując zakupów w Portalu.
    • Ceny produktów oferowanych przez Portal i współpracujących z nim Partnerów i dostawców usług przeliczane są na różne waluty obce zgodnie z Tabelą przeliczników walut dostępną w aktualnej wersji niniejszego dokumentu (załącznik 1).
    • Użytkownik może dokonywać zakupów w dowolnej walucie pod warunkiem, że zgadza się na realizację zamówienia przez systemy: Przelewy24, Przelew bankowy, PayU – dla waluty polskiej (PLN), a także system Pay-Pal dla walut innych niż PLN: GBP, EUR i USD.
    • Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, wybierając przy tym interesujące go obszary wiedzy. Może również zrezygnować z newslettera w zakładce Profil, na swoim koncie – warunkiem jest posiadanie aktywnego konta (niezablokowanego przez Administratora strony). Jeżeli użytkownik nie ma dostępu do swojego konta, może cofnąć zgodę, dzwoniąc pod podany w Portalu numer telefonu kontaktowego lub pisząc na adres e-mail: biuro@biznesbezprzerwy.pl lub w jęz. angielskim na adres office@businessnonstop.eu.

   • 1.4 Aktywacja konta

    • Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji użytkownik powinien aktywować konto, klikając w link wysłany w wiadomości e-mail. Poprzez aktywację konta Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki współpracy z Portalem. Jest to warunek konieczny korzystania z usług Portalu.

   • 1.5 Pobieranie treści płatnych i dokonywanie płatności

    Portal sprzedaje zarówno treści własne, będące przedmiotem prawa własności (lub licencji) jego Właściciela / Zarządzającego Portalem, jak i treści należące do dostawców usług lub partnerów handlowych na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży (udzielaniu licencji / sublicencji itp.) lub poprzez przekierowanie transakcji do serwisów obcych.

    Dokonując zakupu treści płatnych poprzez Portal, Użytkownik wyraża zgodę na realizację transakcji w takiej formie prawnej, jaka stanowi przedmiot porozumienia między Portalem a właścicielem (posiadaczem licencji) treści dostępnej za pośrednictwem Portalu.

    • Zakupów treści płatnych może dokonać wyłącznie Użytkownik Portalu, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji oraz weryfikacji w systemie VIES.
    • Płatności za pobierane treści mogą być dokonywane przez Użytkowników w dowolnej, dostępnej dla danego produktu walucie, jednak pod warunkiem akceptacji przez Użytkownika Regulaminów opublikowanych w Portalu, w tym w szczególności Tabeli przeliczników walut.
    • Tabela przeliczników walut może ulegać zmianie w czasie w związku ze zmianą notowań kursów walut na rynkach lokalnych i rynku międzynarodowym. Użytkownik dokonując zakupu treści płatnej akceptuje ceny i sposób przeliczania wartości do zapłaty wg. aktualnie obowiązującej Tabeli przeliczników walut.
    • Użytkownik podczas rejestracji zaznacza w systemie walutę preferencyjną, w której prezentowane będą ceny produktów i usług oraz z pomocą której zamierza rozliczać się z serwisem.
    • Płatność za pobierane treści może być dokonywana poprzez serwisy transakcyjne współpracujące z Portalem (Przelewy24, Przelew bankowy, PayU – dla waluty polskiej PLN, a także Pay-Pal – dla walut: GBP, EUR i USD) lub za pośrednictwem przelewu bankowego.


  2. Użytkownicy korzystających z treści w serwisach Biznesbezprzerwy.pl / Businessnonstop.eu. Warunki korzystania z Portalu.

   Istnieją dwa rodzaje Użytkowników Portalu:

   • korzystający z treści
   • dostawcy treści

   Prawa, obowiązki oraz zakres funkcji dostępnych w serwisie dla obydwu grup Użytkowników mogą się wyraźnie różnić. Prosimy zwrócić uwagę na te różnice i wybrać dla siebie odpowiedni plan współpracy z Portalem. W przypadku konieczności uzyskania pomocy lub zmiany warunków na niestandardowe - prosimy o kontakt z Portalem. Poniżej znajdują się informacje dotyczące grupy korzystających z treści.

   • 2.1 KONTO STANDARD

    Konto podstawowe dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w serwisie. Umożliwia dostęp do wybranych treści bezpłatnych, zakup treści płatnych. Konto STANDARD umożliwia podstawową formę korzystania z usług portalu. Dla tego rodzaju konta niedostępne mogą być treści dedykowane dla innych rodzajów kont (patrz tabela specyfikacji kont), akcje i oferty promocyjne.

    • Konto Standard jest kontem bezpłatnym – użytkownik otrzymuje do niego dostęp po pomyślnym przejściu procesu uproszczonej rejestracji, podczas której zobowiązany jest do podania obowiązkowych danych:
     • imienia i nazwiska,
     • kraju rezydencji oraz
     • adresu e-mail,
     • a w przypadku potrzeby otrzymania faktury - danych firmy.
    • Użytkownik posiadający konto STANDARD może w każdej chwili wykupić dowolną subskrypcję dedykowaną (EDUKACJA, FIRMA) w cenie regularnej (katalogowej). Ceny promocyjne publikowane są nieregularnie i skierowane są wyłącznie do nowych użytkowników.
    • Użytkownik konta STANDARD nie może dostarczać i publikować treści w serwisie.

   • 2.2 KONTO EDUKACJA

    Konto przeznaczone dla Użytkowników zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy na potrzeby samokształcenia lub edukacji innych. Użytkownik ma możliwość korzystania z ograniczonych wersji wydań komercyjnych narzędzi w Centrum Analiz (wg. specyfikacji dostawcy), czy korzystania z wybranych pozycji Bazy Wiedzy lub Strefy Szkoleń i Doradztwa. Program współpracy z Użytkownikiem EDUKACJA przewiduje dedykowaną interakcję z użytkownikiem, personalizowane treści edukacyjne (oferty Partnerów i sponsorów) oraz udział w programach promocyjnych i partnerskich - szczególnie w zakresie programów szkoleniowych i oferty partnerów zajmujących się edukacją.

    • Warunki podstawowe rejestracji KONTA STANDARD obowiązują również dla rejestracji konta EDUKACJA
    • Użytkownik po zakończeniu rejestracji uproszczonej korzysta z konta STANDARD do momentu zaksięgowania płatności za wybrane konto dedykowane. Użytkownik przed opłaceniem konta może wybierać między różnymi wariantami subskrypcji, ale nie może korzystać z ofert promocyjnych przeznaczonych dla nowych użytkowników, jeżeli korzystał wcześniej z konta STANDARD. W przypadku potrzeby zindywidualizowania opłat za konto prosimy o kontakt bezpośredni z Portalem.
    • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 1 miesiąc otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi liczba dni w danym miesiącu kalendarzowym.
    • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 3 miesiące otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi suma dni łącznie w 3 miesiącach kalendarzowych.
    • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 12 miesięcy otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi liczba dni łącznie w ciągu najbliższych 12miesięcy kalendarzowych.
    • Użytkownik korzystający z konta EDUKACJA może zmienić rodzaj konta na konto FIRMA (upgrade) przed upływem wykupionej subskrypcji, akceptując dopłatę za pozostałe, niewykorzystane dni na dany okres.
    • Użytkownicy konta EDUKACJA mogą przedłużyć subskrypcję najwcześniej, w następujących terminach przed upływem ważności konta:
     • dla subskrypcji na 1 miesiąc – 7 dni przed ukończeniem ostatniej subskrypcji,
     • dla subskrypcji na 3 miesiące – 21 dni przed ukończeniem ostatniej subskrypcji,
     • dla subskrypcji na 12 miesięcy – 21 dni przed ukończeniem ostatniej subskrypcji.
    • Jeśli po upływie terminu subskrypcji użytkownik nie dokona opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, jego konto zostanie automatycznie przekształcone w konto STANDARD (downgrade). Użytkownik może w dowolnym momencie wykupić subskrypcję dedykowaną i powrócić do preferowanego rodzaju konta.
    • Użytkownik konta EDUKACJA nie może dostarczać i publikować treści w serwisie. Może jednak nawiązać współpracę z Portalem poprzez Program Partnerski lub zakładając dodatkowe konto dostawcy usług - FIRMA SZKOLENIOWA / DORADCA / TRENER. Szczegóły - w tabeli specyfikacji kont.

   • 2.3 KONTO FIRMA

    Ten rodzaj konta powinny wybierać osoby związane z biznesem lub pragnące związać swoje życie zawodowe z działalnością biznesową (na różnym jego szczeblu odpowiedzialności).

    Użytkownik tego konta, to przedsiębiorca, właściciel firmy, menedżer zarządzający dowolnym obszarem działalności organizacji, potrzebujący informacji z dziedzin wiedzy opisywanej przez Portal.

    Użytkownik szczególnie zainteresowany rozwiązywaniem problemów biznesowych, problematyką bezpieczeństwa i ciągłości biznesu, chcący poszerzyć swoją wiedzę i świadomość w zakresie ryzyk, zagrożeń, teorii i praktyki rozwiązywania konfliktów, optymalizacji wykorzystania ograniczonych zasobów oraz możliwości budowania ścieżki zrównoważonego rozwoju.

    Treści dostępne lub polecane dla Użytkownika konta FIRMA mogą różnić się od tych, dostępnych dla innych kont. Wybrane usługi płatne dla innych rodzajów kont mogą być dostępne bezpłatnie dla Użytkowników kont firmowych; tutaj także Użytkownicy znajdą więcej narzędzi i aplikacji przydatnych do wykorzystania lub przetestowania w swoich przedsiębiorstwach.

    Użytkownicy konta FIRMA mogą korzystać bezpłatnie (wybrane treści) lub w sposób płatny (opłata za konkretny produkt) z zasobów udostępnianych przez Portal, a niedostępnych dla innych rodzajów kont lub dostępnych w innych cenach. Do produktów specjalnych i indywidualizowanych należą:

    • oprogramowanie narzędziowe i aplikacje dla przedsiębiorstw
    • niektóre badania i analizy
    • raporty branżowe
    • oferty szkoleń dedykowanych dla przedsiębiorstw
    • pakiety szkoleniowe dla pracowników firm
    • oferty udziału w konferencjach, seminariach
    • dostęp do książek, e-booków, artykułów partnerskich

    Szczegóły w tabeli specyfikacji kont i profilu FIRMA

    • Warunki podstawowe rejestracji KONTA STANDARD obowiązują również dla rejestracji konta FIRMA
    • Użytkownik po zakończeniu rejestracji uproszczonej korzysta z konta STANDARD do momentu zaksięgowania płatności za wybrane konto dedykowane. Użytkownik przed opłaceniem konta może wybierać między różnymi wariantami subskrypcji, ale nie może korzystać z ofert promocyjnych przeznaczonych dla nowych użytkowników, jeżeli korzystał wcześniej z konta STANDARD. W przypadku potrzeby zindywidualizowania opłat za konto prosimy o kontakt bezpośredni z Portalem.
    • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 1 miesiąc otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi liczba dni w danym miesiącu kalendarzowym.
    • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 3 miesiące otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi suma dni łącznie w 3 miesiącach kalendarzowych.
    • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 12 miesięcy otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi liczba dni łącznie w ciągu najbliższych 12miesięcy kalendarzowych.
    • Użytkownik korzystający z konta FIRMA nie może mienić rodzaju konta na konto EDUKACJA (downgrade) przed upływem czasu wykupionej subskrypcji.
    • Użytkownicy konta EDUKACJA mogą przedłużyć subskrypcję najwcześniej, w następujących terminach przed upływem ważności konta:
     • dla subskrypcji na 1 miesiąc – 7 dni przed ukończeniem ostatniej subskrypcji,
     • dla subskrypcji na 3 miesiące – 21 dni przed ukończeniem ostatniej subskrypcji,
     • dla subskrypcji na 12 miesięcy – 21 dni przed ukończeniem ostatniej subskrypcji.
    • Jeśli po upływie terminu subskrypcji użytkownik nie dokona opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, jego konto zostanie automatycznie przekształcone w konto STANDARD (downgrade). Użytkownik może w dowolnym momencie wykupić subskrypcję dedykowaną i powrócić do preferowanego rodzaju konta.


  3. Użytkownicy - dostawcy treści w serwisach Biznesbezprzerwy.pl / Businessnonstop.eu. Warunki korzystania z Portalu.

   Rejestracja Użytkownika będącego dostawcą usług i rozpoczęcie korzystania z Portalu jest tożsame z zawarciem z Właścicielem Portalu (Biznesbezprzerwy.pl / Businessnonstop.eu) umowy o współpracy i stanowi bezwzględne zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania wszystkich jej warunków, w tym w szczególności

   • Regulaminu dostarczania, publikowania i użytkowania treści, materiałów i usług,
   • Tabeli przeliczników walut,
   • wszelkich innych Regulaminów publikowanych przez Portal, których akceptacja jest wymagana
   • Polityki Prywatności.

   Użytkownik publikujący treści w Portalu zobowiązuje się w szczególności do respektowania praw autorskich i praw pokrewnych obowiązujących w miejscu świadczenia usług.

   Po pomyślnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik powinien aktywować konto, klikając w link wysłany na adres e-mail osoby kontaktowej.
   Potwierdzenie linku aktywującego konto jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków współpracy z Portalem i postanowieniami niniejszego dokumentu oraz pozostałych dokumentach, o których mowa wyżej. Jest to warunek konieczny do korzystania z Portalu jako dostawca usług.

   •  

   • 3.1 FIRMA SZKOLENIOWA / TRENER

    Najłatwiej dostępnym (jako pakiet funkcji całkowicie dostępnych online) rodzajem konta dla dostawcy usług jest konto FIRMA SZKOLENIOWA / TRENER, specjalizująca się w tworzeniu, prowadzeniu, publikacji ofert oraz treści edukacyjnych, takich jak :

    • Szkolenia, kursy i prezentacje online (e-learning)
    • Szkolenia, kursy stacjonarne, konferencje, sympozja, itp. (określone miejsce i czas)
    • Szkolenia i prezentacje offline (publikacja treści do pobrania)

    W tym rodzaju konta, Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego panelu dostawcy usług, gdzie redaguje i załącza treści, pliki (video, audio i inne) oraz buduje profil zgodny z obszarem swojej oferty i własną identyfikacją marketingową.

    Treści publikowane przez Użytkownika dostępne są w Strefie Szkoleń i Doradztwa (SSiD). Mogą to być treści bezpłatne oraz płatne, a o sposobie ich dostępności dla innych Użytkowników dostawca usług decyduje samodzielnie. Zakres dostępnych dla tego konta funkcji oprogramowania systemowego jest bardzo szeroki. Aktualny wykaz możliwości i funkcji znajduje się w części Rejestracja, w tabeli specyfikacji kont oraz na Profilu Użytkownika oraz w sekcji pomocy kontekstowej.

    • Dostawca usług może także rozszerzyć swój dostęp do serwisu i zakres współpracy biorąc udział w indywidualnym Programie Partnerskim (konta Premium). Szczegóły handlowe związane z kontami w Programie Partnerskim należy omawiać z Właścicielem Portalu lub wskazanymi przez niego agencjami wspierającymi współpracę na zasadach specjalnych.

    TRENER - to specjalny rodzaj subkonta FIRMY SZKOLENIOWEJ. Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach treści publikowanej przez firmę szkoleniową mają określone role i możliwości interakcji z Użytkownikami. Szczegółowy zakres funkcji i roli trenera został opisany w sekcjach pomocy w koncie Trenera oraz tabeli specyfikacji kont

    • 3.1.1 Rejestracja konta i weryfikacja podatku VAT

     • Warunki podstawowe rejestracji KONTA STANDARD obowiązują również dla rejestracji konta dostawcy usług - ale wyłącznie w fazie wstępnej rejestracji.
     • Dostawcy treści to szczególny rodzaj Użytkowników Portalu. Korzystanie z tego rodzaju konta wymaga wykonania kolejnych kroków w fazie rejestracji.
     • Podczas rejestracji konta FIRMA SZKOLENIOWA Użytkownik otrzymuje dostęp do konta po pomyślnym przejściu procesu rejestracji podstawowej, podczas której zobowiązany jest do podania obowiązkowych danych: imienia i nazwiska, kraju oraz adresu e-mail.
     • W przypadku wyboru konta dostawcy usług obowiązkowe jest podanie pełnych i prawidłowych:

      • danych firmy: nazwy firmy, adresu (nazwy ulicy, numeru budynku, kodu pocztowego, miasta i kraju), firmowego adresu e-mail, numerów identyfikacji podatkowej VAT, telefonu do biura,

       • opisu obszaru działania firmy, a także

      • danych osoby reprezentującej firmę i odpowiedzialnej za przestrzeganie Regulaminów i warunków użytkowania Portalu:

       • imienia i nazwiska,
       • zajmowanego stanowiska,
       • adresu e-mail,
       • numeru telefonu kontaktowego.

     • Numer identyfikacji podatkowej musi być prawidłowy. Jeżeli system automatycznego sprawdzania poprawności numeru identyfikacji podatkowej wykaże nieprawidłowości, Użytkownik nie ukończy rejestracji i będzie mógł zrezygnować z korzystania z usług Portalu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność podatkową za podanie nieprawidłowych danych rejestracyjnych, a jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie obciążają wyłącznie jego.
     • Jeżeli Użytkownik wybierze jako kraj rezydencji podatkowej, kraj członkowski Unii Europejskiej, będzie zobowiązany do podania prawidłowego numeru VAT EU, który zostanie zweryfikowany przez Portal z wykorzystaniem systemu VIES (weryfikacja UE - Vat number verification).
     • Jeżeli Użytkownik wybierze kraj spoza Unii Europejskiej, numer IP Użytkownika zidentyfikowany przez Portal będzie musiał zgadzać się z wybranym krajem rezydencji. Jeśli numer IP nie będzie zgodny, użytkownik nie będzie mógł założyć konta dostawcy usług.
     • Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, wybierając przy tym interesujące go obszary wiedzy. Może również zrezygnować z newslettera w zakładce Profil na swoim koncie – warunkiem jest posiadanie aktywnego konta (niezablokowanego przez Administratora strony). Jeżeli Użytkownik nie ma dostępu do swojego konta, może cofnąć zgodę, dzwoniąc pod numer telefonu kontaktowego Portalu podany na stronie internetowej w sekcji kontakt lub pisząc na adres e-mail: biuro@biznesbezprzerwy.pl lub w jęz. angielskim na adres office@businessnonstop.eu
     • Po aktywacji konta Użytkownik ma 30 dni (lub 90 w przypadku Użytkowników biorących udział w Programie Partnerskim) na opłacenie abonamentu. Przez ten czas Użytkownik może testować możliwości serwisu i narzędzia dostępne dla tego rodzaju konta posługując się wersją demonstracyjną serwisu.
     • W przypadku zakupu konta będącego elementem Programu Partnerskiego, termin płatności za zakupione konto może ulec wydłużeniu do 90 dni, a dostępność i możliwość publikacji treści przed opłaceniem abonamentu może zostać odblokowana przez Administratora systemu. W celu ustalenia dodatkowych, indywidualnych warunków handlowych, Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem Portalu lub wskazanymi przez niego agencjami zarządzającymi dostępnością oferty Portalu.
     • Do momentu opłacenia abonamentu Użytkownik nie ma możliwości publikacji treści; nie może także używać konta do komunikowania się z innymi Użytkownikami Portalu, tworzenia subkont, zapraszania kadry szkoleniowej czy publikowania oferty handlowej (szkoleniowej). Może jednak ładować treści do biblioteki oraz korzystać z podglądu i testowania niektórych funkcji Portalu.
     • Jeżeli użytkownik nie opłaci abonamentu w terminie 30 dni (lub ustalonym w Programie Partnerskim), jego konto zostanie zablokowane, a publikacja treści nie będzie możliwa.
     • Podczas rejestracji dostawca usług jest również zobowiązany do podania danych rozliczeniowych, niezbędnych do prowadzenia późniejszych rozliczeń za świadczone usługi:

      • preferowanej waluty rozliczeniowej (w wybranej walucie firma będzie otrzymywała wpłaty za świadczone usługi z potrąceniem kwot, o których mowa w niniejszym dokumencie
      • kraju siedziby banku (musi być on taki sam jak kraj rezydencji, podany w danych firmy)
      • numeru rachunku bankowego, na który będą dokonywane wpłaty od klientów, Portalu oraz wypłaty i zwroty.

     • Dla przedsiębiorstw świadczących usługi poza granicami własnego kraju, obowiązkowe jest również podanie podczas rejestracji międzynarodowych kodów dla kont bankowych - numer IBAN /SWIFT /BIC

    • 3.1.2 Abonament, sprzedaż i opłaty za korzystanie z serwisu

     • Dostawca usług wykupuje dostęp do serwisu wybierając jeden z dostępnych abonamentów przewidzianych na konkretny czas świadczenia usług i związany z konkretnymi parametrami technicznymi konta
     • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 1 miesiąc otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi liczba dni w danym miesiącu kalendarzowym.
     • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 3 miesiące otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi suma dni łącznie w 3 miesiącach kalendarzowych.
     • Użytkownik po wyborze subskrypcji na 12 miesięcy otrzymuje dostęp do konta na tyle dni, ile wynosi liczba dni łącznie w ciągu najbliższych 12miesięcy kalendarzowych.
     • Abonament 1-miesięczny oraz 3-miesięczny wiąże się z utworzeniem konta po pojemności 1 GB pamięci dyskowej i możliwością opublikowania 1 szkolenia w ciągu miesiąca
     • Abonament 12 miesięczny wiąże się z utworzeniem konta o pojemności 2GB i możliwością utworzenia do 15 szkoleń w ciągu roku. Pojemność przestrzeni dyskowej (chmura danych) oraz ilość publikacji szkoleń może ulec zmianie w przypadku przystąpienia dostawcy usług do indywidualnego Programu Partnerskiego. W celu przystąpienia do programu prosimy zgłosić taką chęć kontaktując się z Portalem telefonicznie (w zwyczajnych godzinach pracy biura) lub mailowo, na adres premium@businessnonstop.eu. lub premium@biznesbezprzerwy.pl lub na ogólne adresy e-mejlowe Portalu.
     • Dostawca usług dokonuje sprzedaży szkoleń za pośrednictwem Portalu po wykupieniu odpowiedniego konta dostępowego. Opłaty za sprzedawane szkolenia pobiera wykorzystując własne narzędzia rozliczeniowe lub korzysta z narzędzi rozliczeniowych Portalu.
     • Korzystanie z mechanizmu i narzędzi rozliczeniowych Portalu, wiąże się z 20% opłatą za pośrednictwo w sprzedaży przez Portal treści oferowanych przez dostawcę usług. W przypadku chęci wykorzystania własnych narzędzi rozliczeniowych konieczny jest kontakt z Portalem w celu dokonania weryfikacji i testów systemowych kompatybilności indywidualnego systemu transakcyjnego.
     • Zastosowanie przez dostawcę usług własnego systemu płatności wiąże się z 10% opłatą za pośrednictwo w sprzedaży przez Portal treści oferowanych przed dostawcę usług.
     • Dostawcy usług chcący publikować duże ilości treści mogą negocjować warunki opłat i prowizji przystępując do Programu Partnerskiego Portalu.
     • W przypadku sprzedaży treści dostępnej online, rozliczenia i transfery środków finansowych z tytułu sprzedaży treści przez Portal dokonywane są w terminie 30 dni od daty zakupu treści przez Użytkownika korzystającego z treści płatnych dostawcy usług. W celu przystąpienia do programu prosimy zgłosić taką chęć kontaktując się z Portalem telefonicznie (w zwyczajnych godzinach pracy biura) lub mailowo, na adres premium@businessnonstop.eu. lub premium@biznesbezprzerwy.pl lub na ogólne adresy e-mejlowe Portalu.
     • W przypadku sprzedaży treści dostępnej offline (pliki do pobrania), rozliczenia i transfery środków finansowych z tytułu sprzedaży treści przez Portal dokonywane są w terminie 30 dni od daty zakupu treści przez Użytkownika korzystającego z treści płatnych dostawcy usług - jednak pod warunkiem pobrania przez Użytkownika treści z serwerów Portalu. W przypadku gdy Użytkownik zapłaci za treści i nie pobierze ich w ciągu 60 dni, opłata zostanie przekazana dostawcy usług w ciągu 30 od chwili upłynięcia 60-dniowego terminu (łącznie w ciągu 90 dni od daty sprzedaży).
     • W przypadku sprzedaży miejsc dostępowych do szkoleń stacjonarnych, rozliczenia i transfery środków finansowych z tytułu sprzedaży treści przez Portal dokonywane są w terminie 30 dni od daty zakupu treści przez Użytkownika korzystającego z treści płatnych dostawcy usług - jednak pod warunkiem, że szkolenie takie odbyło się w wyznaczonym miejscu i czasie. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się lub korzystający ze szkolenia zgłosi naruszenie prawidłowości realizacji usługi, płatność zostanie zatrzymana do czasu rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę usług. Natychmiast po zakończeniu procedury reklamacyjnej środki zostaną przekazane dostawcy usług.
    • 3.1.3 PANEL ADMINISTRACYJNY DOSTAWCY USŁUG

     Panel administracyjny dostawcy usług służy zarządzaniu całym profilem oraz zawartością treści ładowanych do Portalu oraz publikowanych na jego stronach.

     Poprzez panel administracyjny dostawca usług zarządza: szkoleniami, egzaminami i certyfikatami, kadrą szkoleniową, kontami TRENERÓW, terminarzem, narzędziami korespondencji z Użytkownikami, cenami swoich produktów oraz innymi narzędziami Portalu (szczegółowa lista narzędzi oraz sposób ich wykorzystania znajduje się profilu Użytkownika)

     • Panel administracyjny dostawcy usług wraz z zaawansowanymi funkcjami analiz statystycznych (danych liczbowych i jakościowych) oraz innymi narzędziami dostępnymi w Portalu jest dostępny dla dostawcy usług przez cały okres ważności abonamentu (obowiązywania umowy między Stronami).
     • Dostęp do panelu może być częściowo lub całkowicie zablokowany w przypadku naruszenia przez dostawcę usług Regulaminów Portalu lub braku zapłaty za odp. okres abonamentowy.
     • Przez cały czas korzystania z konta demonstracyjnego, Użytkownik może wykorzystywać bibliotekę danych oraz przestrzeń dyskową dostępną dla tego rodzaju konta, ładować materiały szkoleniowe, tworzyć treści oraz elementy wizerunkowe swojego przedsięwzięcia (np. wizytówkę firmy), które będą mogły zostać wykorzystane i opublikowane po opłaceniu abonamentu.

   • 3.2 AUTOR / WYDAWCA

    Autorzy treści publikowanych w Bazie Wiedzy (BW) oraz Wydawnictwa publikujące swoje treści w tej sekcji Portalu podejmują współpracę z serwisem na bazie ustaleń indywidualnych Programu Partnerskiego. Zarówno autorzy występujący we własnym imieniu, jak i Wydawcy reprezentujący autorów bądź pragnący promować swoje publikacje razem z nami proszeni są o dokonanie zgłoszenia chęci podjęcia współpracy z serwisem. W celu przystąpienia do programu prosimy zgłosić taką chęć kontaktując się z Portalem telefonicznie (w zwyczajnych godzinach pracy biura) lub mailowo, na adres premium@businessnonstop.eu. lub premium@biznesbezprzerwy.pl lub na ogólne adresy e-mejlowe Portalu.


    ZAŁĄCZNIK 1 - Tabela przeliczników walut

    data publikacji: 10-07-2017
    okres obowiązywania: do odwołania / publikacji nowej Tabeli przeliczników walut

    Użytkownik korzystający z treści dostępnych w Portalu ma do wyboru kilka metod płatności oraz 4 waluty rozliczeniowe.

    • Zakupów treści płatnych może dokonać wyłącznie Użytkownik Portalu, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji oraz weryfikacji w systemie VIES.
    • Płatności za pobierane treści mogą być dokonywane przez Użytkowników w dowolnej, dostępnej dla danego produktu walucie, jednak pod warunkiem akceptacji przez Użytkownika Regulaminów opublikowanych w Portalu, w tym w szczególności poniższej Tabeli przeliczników walut.
    • Tabela przeliczników walut może ulegać zmianie w czasie w związku ze zmianą notowań kursów walut na rynkach lokalnych i rynku międzynarodowym. Użytkownik dokonując zakupu treści płatnej akceptuje ceny i sposób przeliczania wartości do zapłaty wg. aktualnie obowiązującej Tabeli przeliczników walut.
    • Tabela przeliczników walut publikowana jest jako załącznik do dokumentu: Regulamin dostarczania, publikowania i użytkowania treści, materiałów i usług oraz Tabela przeliczników walut. Data publikacji oraz termin ważności jakimi opatrzony jest niniejszy dokument stanowią podstawę do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze sposobu przeliczania walut przez Portal.

     

    Płatność za pobierane treści może być dokonywana poprzez serwisy transakcyjne współpracujące z Portalem (Przelewy24, Przelew bankowy, PayU – dla waluty polskiej PLN, a także Pay-Pal – dla walut: GBP, EUR i USD) lub za pośrednictwem przelewu bankowego.

    W przypadku stosowania przez dostawców usług indywidualnych narzędzi transakcyjnych (Program Partnerski) wszelkie przeliczniki walut odbywać muszą się zgodnie z niniejszą Tabelą przeliczników walut.

    Wszelkie uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać na adres biuro@biznesbezprzerwy.pl lub w jęz. angielskim na adres office@businessnonstop.eu